Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: - | Chalet Κελλάρια 1750: Κλειστό | Chalet Κελλάρια 1950: Κλειστό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
ESPA
Χάρτης
Λειτουργίας
Ημέρας
Κάντε κλικ εδώ για Φόρτιση Καρτών Χιονοδρομίας
Left Arrow
Logo

ΕΣΠΑ

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. έχει υλοποιήσει μέσω ΕΣΠΑ το έργο «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος». Το έργο περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα υποέργα:

(α) «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» (Α’ φάση) στη θέση Κελάρια και (β) «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» (Β’ φάση) στη θέση Φτερόλακα, συνολικού προϋπολογισμού 29.012.000€.

Η Α’ φάση υλοποιήθηκε την προγραμματική περίοδο 2007-2013 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) με εκχώρηση από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Τουρισμού. Το έργο περιλάμβανε σειρά από παρεμβάσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων αναβατήρων και αποτέλεσε το πρώτο σχέδιο εκτεταμένης αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου. Η Β’ φάση υλοποιήθηκε την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η δράση αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη βιώσιμη διαχείριση λειτουργίας του ΧΚΠ, στην ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματός της.