Γενική Κατάσταση Λειτουργίας: Κλειστό | Ωράριο: - | Chalet Κελλάρια 1750: Κλειστό | Chalet Κελλάρια 1950: Κλειστό | Chalet Φτερόλακα: Κλειστό | Αναψυκτήριο Βάκχος: Κλειστό

Για την αναλυτική κατάσταση λειτουργίας, αγγίξτε το κυλιόμενο μήνυμα.
ESPA
Χάρτης
Λειτουργίας
Ημέρας
Κάντε κλικ εδώ για Φόρτιση Καρτών Χιονοδρομίας
Left Arrow
Logo

Όροι Χρήσης Εγκαταστάσεων

Α. Γενικοί Όροι Χρήσης Εγκαταστάσεων

 1. Οι χιονοδρόµοι και οι επισκέπτες χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του Χ.Κ.Π. µε επίγνωση των εκάστοτε καιρικών και γεωµορφολογικών συνθηκών και των πιθανών κινδύνων που αυτές συνεπάγονται.
 2. Οι χιονοδρόµοι & οι επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν πιθανούς κινδύνους που µπορεί να αντιμετωπίσουν σε κάθε χιονοδροµικό κέντρο και οι οποίοι δύναται να συνοψισθούν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε:
 • Ατυχήµατα ή/και τραυµατισµούς, λόγω ανωµαλιών του εδάφους ή/και του πάγου.
 • Ατυχήµατα ή/και τραυµατισµούς, λόγω της ύπαρξης φυσικών εµποδίων όπως π.χ. δέντρων, πετρών κλπ.
 • Ατυχήµατα ή/και τραυµατισµούς εξαιτίας της ύπαρξης τεχνικών, πλην όµως απαραίτητων για τη λειτουργία χιονοδροµικών κέντρων, εµποδίων, όπως π.χ. πυλώνων, αναβατήρων, διαστρωτικών µηχανηµάτων, υλικών σήµανσης κλπ.
 • Ατυχήµατα ή/και τραυµατισµούς λόγω φυσικών καταστροφών, όπως χιονοστιβάδες, θεοµηνίες, κατολισθήσεις κ.λ.π. ή λόγω ξαφνικής µεταβολής των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση, ισχυροί άνεµοι, οµίχλη, έντονες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις), που µπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ικανότητα εξάσκησης χιονοδροµίας.
 1. Η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται πάντα µε ΠΡΟΣΟΧΗ σύµφωνα µε τις ενηµερωτικές πινακίδες και τις υποδείξεις του προσωπικού λειτουργίας ή του κατασκευαστή.

Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς στις εγκαταστάσεις του Χιονοδροµικού Κέντρου, ο υπαίτιος θα υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.

 1. Οι χιονοδρόµοι και οι επισκέπτες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των υπευθύνων και τα σχετικά σήµατα, να ακολουθούν το «δεκάλογο του χιονοδρόµου FIS» (βλ. Παρακάτω) και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων ΧΚΠ που βρίσκονται αναρτηµένοι στους χώρους υποδοχής του ΧΚΠ. Επισημαίνεται προς τους χιονοδρόμους ότι επιδίωξη του ΧΚΠ είναι η συστηματοποίηση του ελέγχου κίνησης των πιστών και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους πιστέρ, για ασφαλέστερη διέλευση των χιονοδρόμων και περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών, ως προς τους κανόνες του αθλήματος. Σε περίπτωση µη συµμόρφωσης του πελάτη µε τις υποδείξεις των υπευθύνων για την ασφαλή και εύρυθµη λειτουργία του ΧΚΠ, θα ανακαλείται η ισχύς του εισιτηρίου του χωρίς επιστροφή του αντίτιμου και θα αποµακρύνεται από τις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ και αναλόγως της καθ΄ έξη υποτροπής και της βαρύτητας του παραπτώματος, πιθανόν δια παντός.
 2. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι να διατηρούν τον αυτοέλεγχό τους και να επιδεικνύουν σεβασμό προς τους άλλους.
 3. Το Χιονοδροµικό Κέντρο Παρνασσού δεν φέρει καµία ευθύνη για ατυχήµατα που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της κακής χρήσης του εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων και τη µη συµµόρφωση χιονοδρόµου – επισκέπτη µε όλους τους µνηµονευόµενους στο παρόν όρους, ή και την παντελή άγνοια αυτών.
 4. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χιονοδρόµους και επισκέπτες στη φύλαξη των εισιτηρίων, του εξοπλισµού και των προσωπικών τους αντικειµένων, καθώς οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζηµία αυτών. Το ΧΚΠ ∆Ε ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ για τυχόν απώλεια εισιτηρίων ή εξοπλισµού όσων χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του. Σε περίπτωση παραπόνων – επισηµάνσεων, οι χιονοδρόµοι – επισκέπτες µπορούν να απευθύνονται στα INFO DESKS (στη θέση «Κελάρια 1750» & στη θέση «Κελάρια 1950») και να συµπληρώνουν το ειδικό δελτίο.
 5. Όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ, τεκµαίρεται, ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου των σχετικών όρων και των οδηγιών, όπως αναφέρονται στο παρόν.
 6. Απαγορεύεται ρητά το κάπνισµα, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του ΧΚΠ.
 7. Απαγορεύεται η διενέργεια εµπορικών συναλλαγών, χωρίς την έγγραφη σύµφωνη γνώµη της Ε.Τ.Α.∆. Α.Ε.
 8. ∆εν επιτρέπεται η διενέργεια µαθηµάτων χιονοδροµίας στους χώρους του ΧΚΠ, σε όσους δεν έχουν προµηθευτεί το ειδικώς προβλεπόµενο εισιτήριο, όπως καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΤΑΔ ΑΕ και χωρίς να έχουν προσκοµίσει στη ∆ιεύθυνση του ΧΚΠ, το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών για άσκηση διδασκαλίας, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτές σχολικών τάξεων και οι προπονητές αθλητικών συλλόγων της Ε.Ο.Χ., κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, επιδεικνύοντας σχετικά αποδεικτικά. Συνέπεια παράβασης του ως άνω όρου θα είναι η άµεση ακύρωση της ισχύς της κάρτας εισόδου χωρίς την ταυτόχρονη επιστροφή του αντίτιμου.

Η εξεύρεση δασκάλων χιονοδροµίας και ο προγραµµατισµός των µαθηµάτων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά στα ειδικώς γι’ αυτό προοριζόµενα σηµεία του ΧΚΠ και µόνο από τα εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό και εφοδιασµένα µε τα σχετικά διακριτικά γνωρίσµατα, πρόσωπα. Ρητώς απαγορεύεται η άγρα πελατών µε σκοπό την παράδοση µαθηµάτων χιονοδροµίας και στις περιπτώσεις διαπίστωσης τέτοιων φαινοµένων ύστερα από έγγραφη καταγγελία, οι παραβάτες θα αποµακρύνονται (ή θα αποβάλλονται δια παντός), από τους χώρους του ΧΚΠ.

 

Β. Περίοδοι λειτουργίας Ωράριο

 1. Χειμερινή χιονοδρομική περίοδος λειτουργίας του ΧΚΠ θεωρείται το χρονικό διάστηµα από Δεκέμβριο (με έναρξη λειτουργίας αυτή που θα καθοριστεί από τη Διοίκηση της ΕΤΑΔ ΑΕ αναλόγως τη χιόνωση) έως τις 31 Μαρτίου, κατά την οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες στους χιονοδρόμους και επισκέπτες ανάλογα µε την χιονόστρωση και τις καιρικές συνθήκες γενικότερα. Η Εαρινή χιονοδρομική περίοδος θα ξεκινά την 1 Απριλίου και θα περατώνεται (με προϋπόθεση την επαρκή χιονοκάλυψη) την Κυριακή του Θωμά κάθε έτους.
 2. «Υψηλή περίοδος» θεωρείται το χρονικό διάστημα, από 21 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου καθώς και τα Σάββατα, Κυριακές και Αργίες. Οι τιμές που ισχύουν την περίοδο αυτή καθορίζονται στον τιμοκατάλογο του χιονοδρομικού κέντρου, ο όποιος αναρτάται στο Κέντρο και στην ιστοσελίδα του.
 3. «Χαµηλή περίοδος», θεωρείται όλο το χρονικό διάστημα της χιονοδρομικής περιόδου πλην της «υψηλής περιόδου». Οι τιμές που ισχύουν την περίοδο αυτή καθορίζονται στον τιμοκατάλογο του χιονοδρομικού κέντρου.
 4. Το ωράριο λειτουργίας του ΧΚΠ είναι:
 5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: από 09:00 έως 15:00.
 6. ΑΡΓΙΕΣ/ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: από 8:00 έως 16:00.
 7. Η επιστροφή των καρτών RFID έναντι 5 ευρώ στο ταµείο του ΧΚΠ γίνεται έως τις 16:00.
 8. Μετά την 1η Μαρτίου το ωράριο δύναται να διαφοροποιείται, ανάλογα µε την επικρατούσα θερµοκρασία.
 9. Το ΧΚΠ διατηρεί το δικαίωµα να µειώνει την δυναµικότητα ή να θέτει εκτός λειτουργίας, όποιους αναβατήρες κρίνει σκόπιµο για λόγους ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας κατά την διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας χωρίς την ταυτόχρονη επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου.
 10. Σε περιπτώσεις προγραµµατισµένης µειωµένης λειτουργίας του ΧΚΠ, λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αστάθµητων παραγόντων, τυχόν ειδικές εκπτώσεις στα ηµερήσια εισιτήρια χιονοδρόµων θα καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΕΤΑΔ ΑΕ.
 11. Σε περίπτωση κακοκαιρίας κατά την ώρα έναρξης λειτουργίας του ΧΚΠ δίνονται τρείς αναστολές, μία ανά ώρα. Εάν συνεχιστεί η κακοκαιρία διακόπτεται οριστικά η λειτουργία του ΧΚΠ.

 

Γ. Ενηµέρωση Επικοινωνία

 1. Οι χιονοδρόµοι και οι επισκέπτες οφείλουν να ενηµερώνονται, µε δική τους ευθύνη, για τον τιµοκατάλογο, τις εκάστοτε συνθήκες και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων ΧΚΠ, στα ειδικά σηµεία παροχής πληροφοριών (info desks) στις θέσεις «Κελάρια 1750», και «Κελάρια 1950», καθώς και µέσω του δικτυακού τόπου www.parnassos-ski.gr. Στα info desks παρέχεται λεπτοµερής και υπεύθυνη ενηµέρωση και για οποιοδήποτε άλλο θέµα άπτεται της λειτουργίας του ΧΚΠ, καθώς και έντυπο πληροφοριακό υλικό.
 2. Ο Τιµοκατάλογος και οι Όροι Χρήσης των εγκαταστάσεων βρίσκονται επίσης αναρτηµένοι σε εµφανές σηµείο, στους χώρους υποδοχής του ΧΚΠ.
 3. Με το ΧΚΠ µπορείτε να επικοινωνείτε:
 • Στα τηλέφωνα 22340 22700, 22693, 22694, & 22695.
 • Στο fax 22340- 22596.
 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia_xkp@etasa.gr.

 

∆. Όροι χρήσης Αναβατήρων

 1. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας κατά την αναµονή επιβίβασης στους αναβατήρες, καθώς και να επιβιβάζονται στην πρώτη διαθέσιµη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν τη σειρά προτεραιότητας τους στην ουρά αναµονής επιβίβασης.
 2. Οι αναβατήρες πρέπει να λειτουργούν µε την αρµόζουσα δυναµικότητα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χιονοδρόµων. Παρακαλούµε να γίνονται σεβαστές οι οδηγίες των υπευθύνων χειριστών.
 3. Απαγορεύεται η χρήση αναβατήρων από ανήλικους κάτω των 8 ετών, εφόσον δεν συνοδεύονται από ενήλικες.
 4. Οι επιβαίνοντες σε εναέριο αναβατήρα οφείλουν αµέσως µετά την επιβίβαση να κατεβάζουν την ασφάλεια της καρέκλας και να την ανεβάζουν λίγο πριν την αποβίβαση. Οφείλουν δε να κάθονται στο µέσο της καρέκλας και να αποφεύγουν τις ταλαντώσεις κατά µήκος ή κατά πλάτος της διαδροµής. Στη περίπτωση κλειστών αναβατήρων (gondolas) οφείλουν να µην στηρίζονται ασκώντας πίεση στα «παρµπρίζ».
 5. Απαγορεύεται η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες (chairlifts) µε χιονοπέδιλα ή χιονοσανίδα στο χέρι και όχι φορεµένα και ασφαλισµένα στο πόδι.
 6. Απαγορεύεται στους χιονοδρόµους η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες, κρατώντας ή και έχοντας µαζί τους µπουκάλια, κουτιά, αναψυκτικά, ποτά ή και τρόφιµα (προκειμένου για την αποφυγή ατυχηµάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος).
 7. Οι επιβαίνοντες σε εναέριους αναβατήρες πρέπει να κρατούν τα σακίδια στο χέρι και όχι στην πλάτη µε τρόπο που να µην παρεµποδίζεται το ασφαλές κάθισµα όλων των επιβαινόντων στο όχηµα του αναβατήρα.
 8. Τα άτοµα που φέρουν βηµατοδότη, οφείλουν να ενηµερώνουν τον ελεγκτή του αναβατήρα και, µετά από συνεννόηση µαζί του, να παρακάµπτουν τις ηλεκτρονικές πύλες εισόδου (READERS), για λόγους υγείας.
 9. Για την συντήρηση του αναβατήρα χρησιµοποιούνται λιπαντικά στερεάς µορφής. Οι χιονοδρόµοι αναλαµβάνουν πλήρως την ευθύνη και τις συνέπειες της επαφής µε τα υλικά αυτά. Για οποιοδήποτε ενδεχόµενο αντίκτυπο ενδεχοµένως στην υγεία (π.χ. αλλεργία) και στον χιονοδροµικό εξοπλισµό, το ΧΚΠ δεν φέρει καµία ευθύνη.
 10. Οι χιονοδρόµοι θα πρέπει να αποφεύγουν να φοράνε αντικείµενα που εξέχουν (κασκόλ–τσαντάκια– κοσµήµατα κλπ) διότι µπορεί να δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα κατά την επιβίβαση στους αναβατήρες, και την αποβίβαση από αυτούς.
 11. Οι αρχάριοι χιονοδρόµοι οφείλουν να εξυπηρετούνται από τους αναβατήρες Αφροδίτη, Αίολο, Ήρα, Πάνα και τα baby lifts και να µη δηµιουργούν προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία των υπόλοιπων αναβατήρων.
 12. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να χρησιµοποιούν τους αναβατήρες µε την δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα και να λαµβάνουν υπόψη τις ενηµερωτικές πινακίδες κάθε αναβατήρα, για την ασφάλεια τόσο τη δική τους, όσο και των άλλων χιονοδρόµων, καθώς επίσης και για την εύρυθµη λειτουργία των αναβατήρων. Σε περίπτωση που δε γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης αναβατήρα (επιβίβαση – αποβίβαση), πριν τη χρήση του χρειάζεται να λάβουν σχετικά µαθήµατα προκειµένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχηµάτων.
 13. Η λειτουργία των αναβατήρων δύναται να διακοπεί ή να τροποποιηθεί, σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

 

Ε. Όροι χρήσης Πιστών Χιονοδροµίας

 1. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες πίστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν, να συµβουλεύονται τις ενηµερωτικές πινακίδες που είναι τοποθετηµένες σε αυτές, να ενηµερώνονται για την κατάσταση της πίστας από τους πιστέρ, να εκτιµούν τις καιρικές συνθήκες και να προσαρµόζουν την ταχύτητα τους στις δυνατότητες τους. Σε περίπτωση αδυναµίας συνιστάται η λήψη ειδικών µαθηµάτων χιονοδροµίας.
 2. Η χρήση χιονοδροµικών πεδίων, εκτός των ασφαλισµένων οριοθετηµένων πιστών και διαδροµών του ΧΚΠ, γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των χιονοδρόµων οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και να λαµβάνουν τα δέοντα µέτρα ασφαλείας.
 3. Κάθε χιονοδρόµος είναι υπεύθυνος να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που προηγούνται, να σταµατά σε ασφαλές µέρος για αυτόν και τους λοιπούς, να παρατηρεί πινακίδες – προειδοποιήσεις και να µένει µακριά από τις κλειστές διαδροµές και τα επικίνδυνα σηµεία. Οι απάτητες πίστες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο από εξαιρετικά έµπειρους χιονοδρόµους.
 4. Οι χιονοδρόµοι υποχρεούνται να έχουν στα πέδιλα «σκι στοπ», οι δε snowboarders να έχουν τοποθετήσει το ειδικό λουρί ασφαλείας. Οι χιονοδρόµοι πρέπει να κινούνται εντός των ορίων των πιστών. Μόνο αυτές ελέγχονται από το προσωπικό ασφαλείας. Η χρήση του κράνους είναι απαραίτητη.
 5. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση τον εξοπλισµό τους και ειδικά τα πέδιλά τους, χρησιµοποιώντας προϊόντα κεριού για να προστατεύονται. Τα καταστήµατα εξοπλισµού σκι παρέχουν σχετική εξυπηρέτηση.
 6. Σε περιπτώσεις ατυχηµάτων, χιονοδρόµοι κι επισκέπτες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο της Οµάδας Πρώτων Βοηθειών. Οι Πρώτες Βοήθειες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους χιονοδρόµους και τους επισκέπτες του ΧΚΠ. Σε περίπτωση που χιονοδρόµος παρατηρήσει οτιδήποτε ασυνήθιστο σχετικά µε τη χρήση των αναβατήρων ή/και των πιστών, ενηµερώνει και ζητά βοήθεια από τους αρµόδιους (χειριστές αναβατήρων – πιστέρ).
 7. Τα διαστρωτικά µηχανήµατα µπορούν να κινηθούν ακόµη και σε ώρες λειτουργίας του κέντρου και έχουν προτεραιότητα. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να κρατούν πάντα ασφαλείς αποστάσεις.
 8. Απαγορεύεται αυστηρά η απογείωση και η προσγείωση µε χρήση αετού ή αλεξίπτωτου πλαγιάς εντός των οριοθετηµένων πιστών, δίχως την σύμφωνη γνώμη και τις οδηγίες του ΧΚΠ.
 9. Απαγορεύεται η χρήση ιδιωτικών µηχανοκίνητων µέσων χιονιού (Snowmobile) και ποδηλάτων χιονιού η άλλων μη συμβατών-ασφαλών χιονοδρομικών συσκευών στις πίστες, εντός και εκτός ωρών λειτουργίας ΧΚΠ
 10. Η χρήση έλκηθρων επιτρέπεται µόνο στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους.
 11. ∆εν επιτρέπονται οι καταβάσεις βαθέως χιονιού µέσα στις δασώδεις πλαγιές του Κέντρου, όπου υπάρχουν µικρά έλατα και ενδεχόµενος τραυµατισµός των κορφών τους, µπορεί να σταµατήσει την ανάπτυξη τους.
 12. Απαγορεύεται η χρήση των πιστών πριν και µετά τη λήξη της ηµερήσιας λειτουργίας του ΧΚΠ. Με το πέρας της λειτουργίας δεν υφίστανται σωστικά µέσα και οι πίστες δίδονται για διάστρωση. Τελευταίος έλεγχος της κάθε χιονοδροµικής πίστας γίνεται 10 λεπτά µετά την επιβίβαση του τελευταίου πελάτη στον αναβατήρα που τoν εξυπηρετεί. Η ώρα λήξης λειτουργίας κάθε αναβατήρα (τελευταία επιβίβαση) είναι προκαθορισµένη. Ανακοινώνεται στα σηµεία πληροφοριών καθώς και στην αφετηρία του αναβατήρα και οφείλει να τη γνωρίζει ο κάθε επισκέπτης του ΧΚΠ.
 13. Η πεζοπορία επισκεπτών η ορειβατών εντός των πιστών του Κέντρου επιτρέπεται µόνο µέσω των προκαθορισµένων διαδροµών που υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι.

Ειδικοί Κανόνες – Οδηγίες για Snowboarders

 1. Το µπροστινό πόδι πρέπει να είναι στερεά δεµένο στη σανίδα µε ένα λουρί.
 2. Στους συρόµενους και στους εναέριους αναβατήρες το πίσω πόδι πρέπει να είναι ελεύθερο (λυµένο από την δέστρα).
 3. Πριν από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, ιδιαίτερα πριν από ανάποδες στροφές: Κοίταγµα πίσω, µια µατιά γύρω.
 4. Σταµατάµε µόνο στην άκρη της πίστας. ∆εν καθόµαστε και δεν ξαπλώνουµε στις πίστες.
 5. Η χιονοσανίδα τοποθετείται στο χιόνι µε την πλευρά που βρίσκονται οι δέστρες προς τα κάτω.

 

∆εκάλογος Συµπεριφοράς Χιονοδρόµου (F.I.S.)

 1. Σεβασµός για τους άλλους: Συµπεριφερόµαστε µε τέτοιο τρόπο, που να µη βάζουµε σε κίνδυνο ή να βλάπτουµε τους άλλους.
 2. Έλεγχος ταχύτητας χιονοδροµίας: Ελέγχουµε πάντοτε την κίνησή µας. προσαρµόζουµε τη ταχύτητα και τον τρόπο της κίνησης µας ανάλογα µε την προσωπική µας ικανότητα και τις επικρατούσες συνθήκες στο έδαφος, το χιόνι και τον καιρό, καθώς και την πυκνότητα κυκλοφορίας.
 3. Επιλογή διαδροµής: Επιλέγουµε τη διαδροµή µας, µε τρόπο που να µη βάζουµε σε κίνδυνο τους χιονοδρόµους που προπορεύονται.
 4. Προσπέραση: Προσπερνώντας άλλο χιονοδρόµο, διατηρούµε πάντοτε απόσταση ασφαλείας ώστε ο προπορευόµενος να έχει χώρο για οποιαδήποτε αλλαγή κατεύθυνσης.
 5. Είσοδος, ξεκίνηµα και κίνηση προς τα πάνω: Μπαίνοντας σε µαρκαρισµένο διάδροµο, ξεκινώντας µετά από στάση ή κινούµενοι προς τα πάνω στις πλαγιές, ελέγχουµε πάντα πάνω και κάτω στις πλαγιές, ώστε να µη βάζουµε σε κίνδυνο τον εαυτό µας ή τους άλλους.
 6. Σταµατώντας στην πίστα: Αποφεύγουµε τις στάσεις στην πίστα σε στενά σηµεία, ή όπου η ορατότητα είναι περιορισµένη, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Μετά από πτώση σε τέτοιο σηµείο, βγαίνουµε από την πίστα όσον το δυνατόν πιο γρήγορα.
 7. Σκαρφαλώνοντας και κατεβαίνοντας µε τα πόδια: Σκαρφαλώνοντας ή κατεβαίνοντας µε τα πόδια, κινούµαστε πάντοτε στην άκρη της πίστας.
 8. Σεβασµός προς τις πινακίδες και τα σήµατα: Σεβόµαστε όλες τις πινακίδες και σήµατα / σηµάδια. Πρόκειται για την ασφάλειά µας.
 9. Βοήθεια: Σε περίπτωση ατυχήµατος, ως χιονοδρόµοι έχουµε καθήκον να βοηθήσουµε τον συνάνθρωπό µας.
 10. Αναγνώριση: Εάν καταστούµε µάρτυρες σε περίπτωση ατυχήµατος, ανταλλάσοµε στοιχεία επικοινωνίας (όνοµα – τηλέφωνο – διεύθυνση).

 

ΣΤ. ∆ρόµοι – Χώροι στάθµευσης

Οι χιονοδρόµοι – επισκέπτες οφείλουν:

 1. Να οδηγούν µε επίγνωση των δυνατοτήτων τους σε σχέση µε το όχημα τους, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώµατος.
 2. Να έχουν πάντα στο αυτοκίνητό τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν να τις χρησιµοποιούν.
 3. Να σταθµεύουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις των υπευθύνων του ΧΚΠ και να διευκολύνουν την κυκλοφορία των υπόλοιπων οδηγών. Το ΧΚΠ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ατυχήµατα, απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζηµία που προκληθεί σε οχήµατα στους χώρους στάθµευσης και στο πέριξ αυτού οδικό δίκτυο.

 

Ζ. Περιβάλλον – Καθαριότητα

 1. Οι φίλοι χιονοδρόµοι – επισκέπτες πρέπει να χρησιµοποιούν τους κάδους απορριµµάτων που βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, καθώς και στην αφετηρία και το τέρµα κάθε αναβατήρα.
 2. Οι φίλοι χιονοδρόµοι – επισκέπτες θα πρέπει να κάνουν συνετή χρήση νερού – χαρτιού – συσκευασιών και να χρησιµοποιούν τους κάδους ανακύκλωσης.
 3. Φίλοι χιονοδρόµοι – επισκέπτες «∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΒΟΥΝΟ) ΚΑΘΑΡΟ».

 

Η. Ενοικίαση εξοπλισµού

Για ενοικίαση εξοπλισµού χιονοδροµίας επικοινωνήστε εγκαίρως µε τα καταστήµατα ενοικιάσεων. Το ΧΚΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έλλειψη εξοπλισµού από τα καταστήµατα ενοικιάσεων.

 

Θ. Εισιτήρια

 1. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, καθώς και για τη βέλτιστη επιλογή κατηγορίας εισιτηρίου, οι επισκέπτες πρέπει να ενηµερώνονται εγκαίρως και επαρκώς από τον δικτυακό τόπο, τους ενηµερωτικούς πίνακες στους χώρους υποδοχής, ή τα γραφεία πληροφοριών του ΧΚΠ.
 2. Όλα τα εισιτήρια χιονοδροµίας «φορτώνονται» στην επαναχρησιµοποιούµενη πλαστική κάρτα RFID. Επισηµαίνεται, ότι µόνον οι γνήσιες RFID κάρτες που φέρουν σειριακή αρίθµηση από την κατασκευάστρια εταιρεία και διατίθενται από τα εξουσιοδοτηµένα σηµεία πώλησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αγορά εισιτηρίων του ΧΚΠ και για τη διέλευση από τις πύλες εισόδου αναβατήρων.
 3. Κάθε πλαστική κάρτα RFID είναι ατοµική, έχει ξεχωριστό σειριακό αριθµό και µπορεί να «φορτωθεί» µε ένα µόνο ατοµικό εισιτήριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας. H κάρτα δεν πρέπει να διπλώνεται και πρέπει να διατηρείται σε απόσταση από µαγνητικά πεδία και πηγές θερµότητας και να µην τοποθετείται µαζί µε πιστωτικές κάρτες ή και κινητά τηλέφωνα. Το ΧΚΠ δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή µη ανάγνωσης της λόγω κακής χρήσης.
 4. Η κάθε πλαστική κάρτα πωλείται έναντι €5,00, µε δυνατότητα επιστροφής ή πολλαπλής χρήσης (κατόπιν επαναφόρτισης).
 5. Η πλαστική κάρτα, εφόσον βρίσκεται σε καλή λειτουργικά κατάσταση, µπορεί να επιστραφεί έναντι €5,00, ανά πάσα στιγµή λειτουργίας του ΧΚΠ, πριν το τέλος της χιονοδροµικής περιόδου, ή ακόµη και την επόµενη χιονοδροµική περίοδο.
 6. Για την επιστροφή της κάρτας RFID έναντι €5,00 στα ταµεία του ΧΚΠ εκδίδεται απόδειξη µε το ονοµατεπώνυµο του χιονοδρόµου.
 7. Κατά τη διέλευση από τις πύλες ελέγχου, οι κάρτες RFID πρέπει να βρίσκονται σε εμφανές σημείο εξωτερικά της ένδυσης, στο ύψος του ώµου στην αριστερή πλευρά, ώστε να είναι εύκολη η αυτόµατη ανίχνευση τους από τους READERS.
 8. Κάθε εισιτήριο αποτελεί δικαίωµα χρήσης των αναβατήρων του ΧΚΠ και υπόκειται στους επιπλέον όρους που διέπουν τη χρήση τους.
 9. Η χρήση των αναβατήρων χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου εισιτηρίου, το οποίο πρέπει να διατηρείται µέχρι την έξοδο του κατόχου από το χιονοδροµικό κέντρο, αποτελεί αδίκηµα και επισύρει τις κατά νόµο κυρώσεις.
 10. Τα εισιτήρια θα πρέπει να επιδεικνύονται οποιαδήποτε στιγµή ζητηθούν από τους ελεγκτές.
 11. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται, ότι ο επισκέπτης ή ο χιονοδρόµος δεν διαθέτει το απαιτούµενο εισιτήριο, τότε υποχρεώνεται στην επί τόπου καταβολή της αξίας του εισιτηρίου της κατηγορίας του, πενταπλασιαζόµενου, το δε αρχικό εισιτήριο ακυρώνεται.
 12. Χρήση πολυήµερου ή εκπτωτικού εισιτηρίου χιονοδροµίας από πρόσωπο άλλο αυτού υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί, συνεπάγεται αυτοδίκαιη κατάσχεση και καταστροφή της κάρτας (χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης – επιστροφής χρηµάτων του νόμιμου κατόχου) και καταβολή ρήτρας από τον παραβάτη, ίσης µε την αξία του εισιτηρίου, του οποίου έγινε η χρήση. Το εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν µεταβιβάζεται.
 13. Σε περίπτωση µη εξάντλησης του δικαιώµατος χρήσης πολυήµερου εισιτηρίου εντός της χιονοδροµικής περιόδου για την οποία εκδόθηκε, δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο του αντίτιµου του εισιτηρίου. Το εισιτήριο απλού επισκέπτη (χάρτινη κάρτα barcode) πωλείται στο αντίτιµό του, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή πολλαπλής χρήσης.
 14. Για την έκδοση του εισιτηρίου και τη χρήση των αναβατήρων, υπάρχει η δυνατότητα, αυτοβούλως, να δηλώνεται το ονοµατεπώνυµο ώστε αυτό να αναγράφεται στην απόδειξη και να είναι δυνατή η επιστροφή του ή η επανέκδοση του σε περίπτωση απώλειας.
 15. ∆εν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται η απόδειξη αγοράς µε αναγραφόµενο το ονοµατεπώνυµο, ώστε να είναι δυνατή η επανέκδοση εισιτηρίου και ακύρωση του προηγούµενου.
 16. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου ουδεµία έκπτωση παρέχεται, ή επιστροφή χρηµάτων, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και λειτουργίας αναβατήρων.
 17. Τρόποι πληρωµής: στα ταµεία µετρητοίς (ευρώ) ή με χρεωστική κάρτα ή µε πιστωτική κάρτα (MASTERCARD – VISA).
 18. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρηµάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας.
 19. Για την έκδοση ηµερήσιων εισιτηρίων (όλων των κατηγοριών, πλην ενηλίκων) απαιτείται η επίδειξη των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών απευθείας στα ταµεία, καθώς και η καταγραφή στην κάρτα RFID ονοµατεπώνυµου, ιδιότητας – κατηγορίας εκπτωτικού, φωτογραφία δικαιούχου.
 20. Για την έκδοση πολυήμερων εισιτηρίων όλων των ειδικών / εκπτωτικών κατηγοριών, πριν την προσέλευση στα ταµεία, απαιτείται η χορήγηση Ειδικού ∆ελτίου από το INFO DESK µε την επίδειξη των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
 21. Για την έκδοση εκπτωτικών εισιτηρίων είναι απαραίτητη η προσκόµιση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών και η καταγραφή επί της κάρτας RFID του Επώνυµου, του Ονόµατος, της Ιδιότητας-κατηγορίας εκπτωτικού και της φωτογραφίας του δικαιούχου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (βάσει του εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου)

 

 • ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Φοιτητική ταυτότητα θεωρηµένη για την περίοδο 2019 – 2020.
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ISIA: Κάρτα Προπονητή θεωρηµένη από την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών χιονοδροµίας.
 • ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΟΧΑ: Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της εθνικής ομάδας χιονοδρομίας με βεβαίωση από Ε.Ο.Χ.Α.
 • ΑΘΛΗΤΗΣ- ΕΝΕΡΓΟΣ: για αθλητές γεννηµένους προ 2004 σύµφωνα µε F.I.S. (www.fis-ski.com), και για αθλητές γεννηµένους µετά από 2003 βεβαίωση από την Ελληνική Οµοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων, στα µητρώα της οποίας είναι εγγεγραµµένοι. Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται και οι υπεύθυνοι προπονητές των αθλητικών συλλόγων για τους οποίους απαιτείται η προσκόµιση της σχετικής σύµβασης προπονητή χιονοδροµίας µε τον σύλλογο. Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας δύνανται ύστερα από συνεννόηση µε την ∆ιεύθυνση ΧΚΠ να εκδίδουν και εισιτήριο µαθητή.
 • ΑΘΛΗΤΕΣ-ΦΥΤΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα μέλη των ακαδημιών των συλλόγων χιονοδρομίας με βεβαίωση από τους συλλόγους.
 • ΤΕΩΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ: Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται και τα νυν µέλη της εθνικής οµάδας χιονοδροµίας και ορειβασίας-αναρρίχησης. Βεβαίωση από Ε.Ο.Χ.Α. ή Ε.Ο.Ο.Α.
 • ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΟΙ – ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ: Πιστοποίηση της εγκυρότητας της ιδιότητας τους. Βεβαίωση από Ε.Ο.Χ.Α. ή Ε.Ο.Ο.Α.
 • ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ (>65 ή 75 ετών): Αστυνοµική Ταυτότητα.
 • ΑΜΕΑ: Βεβαίωση από αρµόδιο φορέα, απαραιτήτως µε φωτογραφία.
 • ΜΑΘΗΤΗΣ 6-17 ΕΤΩΝ: Μαθητική ή αστυνομική ταυτότητα.
 • ΠΑΙ∆Ι ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ: Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 • 2o + ΠΑΙ∆Ι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (δικαιολογείται µόνο στα πολυήμερα εισιτήρια, όταν έχουν αγοραστεί εισιτήρια για 2 γονείς και 1 παιδί): Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Προσερχόµενος µε ΜΜΜ: ειδικό αριθµηµένο κουπόνι από συνεργαζόµενο ΜΜΜ (skibus κ.λ.π.).

 

Ειδικά εισιτήρια για Επαγγελματίες:

 • Σχολές χιονοδροµίας και μεµονωµένοι δάσκαλοι:

Τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά σε «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».

 • Συνεργαζόμενα Μαζικά Μεταφορικά Μέσα (ΜΜΜ skibus):

Νομιμοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης, και λοιποί όροι συνεργασίας όπως αυτοί θα καθοριστούν από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΔ ΑΕ (άδεια τουριστικού λεωφορείου, Φορολογική ενημερότητα κλπ), καθώς και υπεύθυνη δήλωση για καθημερινή εκτέλεση δρομολογίου.

 

«Η ΕΤΑΔ Α.Ε με πλήρη σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες πολιτικές και διαδικασίες, σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (GDPR) και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας. Για τη διασφάλιση αυτών έχει εισάγει τα πλέον σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων. Αναλυτικές πληροφορίες περί αυτών, καθώς και για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να δείτε τη σχετική Δήλωση Απορρήτου (www.parnassos-ski.gr / Πολιτική Απορρήτου) ή να την αναζητήσετε από τις Πληροφορίες* του ΧΚΠ.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την έκδοση εισιτηρίου χιονοδρομίας, για λόγους προστασίας προσώπων και διασφάλισης των εννόμων δικαιωμάτων της ΕΤΑΔ Α.Ε