Δε 16/05/2022-
16/05/22-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 6986832434

Όροι Χρήσης Εγκαταστάσεων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Χ. Κ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

(κατά τη χιονοδρομική περίοδο 2021-2022)

Α. Γενικοί Όροι Χρήσης Εγκαταστάσεων

Για την φετινή περίοδο λόγω της πανδημίας Covid-19, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους (και σε κάποιους από τους εξωτερικούς) για τους εργαζόμενους και τους πελάτες του ΧΚΠ. Υποχρεωτικές είναι και οι αποστάσεις ασφαλείας των 1,5-2 m. Επίσης ενθαρρύνεται η πληρωμή μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας για όλες τις συναλλαγές, εντός του χιονοδρομικού κέντρου.

 1. Οι χιονοδρόµοι και οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Χ.Κ.Π. µε επίγνωση των εκάστοτε καιρικών και γεωµορφολογικών συνθηκών και των πιθανών κινδύνων που αυτές συνεπάγονται. 
 2. Οι χιονοδρόµοι & οι επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν σε κάθε χιονοδρομικό κέντρο και οι οποίοι δύναται να συνοψισθούν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε:
  • Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς, λόγω ανωμαλιών του εδάφους ή/και του πάγου.
  • Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς, λόγω της ύπαρξης φυσικών εμποδίων όπως π.χ. δέντρων, πετρών κλπ. 
  • Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς εξαιτίας της ύπαρξης τεχνικών, πλην όμως απαραίτητων για τη λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων, εμποδίων, όπως π.χ. πυλώνων, αναβατήρων, διαστρωτικών μηχανημάτων, υλικών σήμανσης κλπ. 
  • Ατυχήματα ή/και τραυματισμούς λόγω φυσικών καταστροφών, όπως χιονοστιβάδες, θεομηνίες, κατολισθήσεις κ.λ.π.  ή λόγω ξαφνικής μεταβολής των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση, ισχυροί άνεμοι, ομίχλη, έντονες θερμοκρασιακέςδιακυμάνσεις), που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ικανότητα εξάσκησης χιονοδρομίας. 
 3. Η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται πάντα µε ΠΡΟΣΟΧΗ σύμφωνα µε τις ενημερωτικές πινακίδες και τις υποδείξεις του προσωπικού λειτουργίας ή του κατασκευαστή. 
 4. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου, ο υπαίτιος θα υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενηνομοθεσία. 
 5. Οι χιονοδρόµοι και οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται µε τις υποδείξεις των υπευθύνων και τα σχετικά σήματα, να ακολουθούν το «δεκάλογο του χιονοδρόμου FIS» (βλ. Παρακάτω) και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων ΧΚΠ που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους υποδοχής του ΧΚΠ. Επισημαίνεται ότι επιδίωξη του ΧΚΠ είναι η συστηματοποίηση του ελέγχου κίνησης των χιονοδρόμων εντός των πιστών,η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Ελεγκτές Χιονοδρομικών Πιστών, επιδιώκοντας στην ασφαλέστερη διέλευση των χιονοδρόμων και στον περιορισμό παραβατικών συμπεριφορών, ως προς τους κανόνες του αθλήματος.Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης του πελάτη µε τις υποδείξεις των υπευθύνων για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΧΚΠ, θα παύει η ισχύς του εισιτηρίου του χωρίς δικαίωμα επιστροφής του αντίτιμου και θα απομακρύνεται από τις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ. Περαιτέρω και αναλόγως της υποτροπής και της βαρύτητας του παραπτώματος, πιθανόν να απαγορευθεί και δια παντός, η χρήση των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ.
 6. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι να διατηρούν τον αυτοέλεγχό τους και να επιδεικνύουν σεβασμό προς τους άλλους.
 7. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της κακής χρήσης του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και τη µη συμμόρφωση χιονοδρόμου- επισκέπτη µε όλους τους μνημονευόμενους στο παρόν όρους, ή και την παντελή άγνοια αυτών.
 8. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χιονοδρόμους και επισκέπτες στη φύλαξη των εισιτηρίων, του εξοπλισμού και των προσωπικών τους αντικειμένων, καθώς οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζημία αυτών. Το ΧΚΠ ∆Ε ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ για τυχόν απώλεια εισιτηρίων ή εξοπλισμού όσων χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του. Σε περίπτωση παραπόνων – επισημάνσεων, οι χιονοδρόμοι – επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στα INFODESKS (στις θέσεις «Κελάρια 1750», «Κελάρια 1950» και Φτερόλακα 1640) και να συμπληρώνουν το ειδικό δελτίο. 
 9. Όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ, τεκμαίρεται, ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου των σχετικών όρων και των οδηγιών, όπως αναφέρονται στο παρόν
 10. Απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του ΧΚΠ.
 11. Απαγορεύεται η διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών ενεργειών άνευ ανταλλάγματος, χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΕΤΑ∆ Α.Ε.
 12. ∆εν επιτρέπεται η παράδοση μαθημάτων χιονοδρομίας στους χώρους του ΧΚΠ, σε όσους δεν έχουν προμηθευτεί το ειδικώς προβλεπόμενο εισιτήριο, όπως καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΤΑΔ ΑΕ και χωρίς να έχουν προσκομίσει στη Διεύθυνση του ΧΚΠ, το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για άσκηση διδασκαλίας, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτές σχολικών τάξεων και οι προπονητές αθλητικών συλλόγων της Ε.Ο.Χ., κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, επιδεικνύοντας σχετικά αποδεικτικά. Συνέπεια παράβασης του ως άνω όρου θα είναι η άμεση ακύρωση της ισχύς της κάρτας εισόδου χωρίς την ταυτόχρονη επιστροφή του αντίτιμου.
 13. Η εξεύρεση δασκάλων χιονοδρομίας και ο προγραμματισμός των μαθημάτων, ενθαρρύνεται να πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου. Ρητώς απαγορεύεται για τους μη κατόχους του ειδικού προβλεπόμενου εισιτηρίου (όπως περιγράφεται στο άρθρο 12), η άγρα πελατώνµε σκοπό την παράδοση μαθημάτων χιονοδρομίας και στις περιπτώσεις διαπίστωσης τέτοιων φαινομένων ύστερα από έγγραφη καταγγελία, οι παραβάτες θα απομακρύνονται (ή θα αποβάλλονται δια παντός), από τους χώρους του ΧΚΠ.

Β. Περίοδοι λειτουργίας – Ωράριο

 1. Χειμερινή χιονοδρομική περίοδος λειτουργίας του ΧΚΠ, θεωρείται το χρονικό διάστημα από Δεκέμβριο (με έναρξη λειτουργίας αυτή που θα καθοριστεί από τη Διοίκηση της ΕΤΑΔ ΑΕ – αναλόγως τη χιόνωση) έως τις 31 Μαρτίου, κατά την οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες στους χιονοδρόμους και επισκέπτες ανάλογα µε την χιονόστρωση και τις καιρικές συνθήκες γενικότερα. Το ΧΚΠ δύναται να λειτουργεί και μετά την 1 Απριλίου, με ημερομηνία περάτωσης αυτή που θα καθορίζεται από την ΕΤΑΔ ΑΕ, αναλόγως τη σεζόν και τη χιόνωση.
 2. «Υψηλή περίοδος» θεωρείται το χρονικό διάστημα, από 17 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου καθώς και τα Σάββατα, Κυριακές και Επίσημες Αργίες. Οι τιμές που ισχύουν την περίοδο αυτή καθορίζονται στον τιμοκατάλογο του χιονοδρομικού κέντρου, ο όποιος αναρτάται στο Κέντρο και στην ιστοσελίδα του.
 3. «Χαμηλή περίοδος», θεωρείται όλο το χρονικό διάστημα της χιονοδρομικής περιόδου πλην της «υψηλής περιόδου». Οι τιμές που ισχύουν την περίοδο αυτή καθορίζονται στον τιμοκατάλογο του χιονοδρομικού κέντρου.
 4. Το ωράριο λειτουργίας του ΧΚΠ είναι: 
  • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: από 09:00 έως 15:00 (τελευταία άνοδος χιονοδρόμου) µε τελευταία κάθοδο τηλεκαµπίνας στις 15:30. 
  • ΑΡΓΙΕΣ/ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ: από 09:00 έως 16:00 (τελευταία άνοδος χιονοδρόμου) µε τελευταία κάθοδο τηλεκαµπίνας στις 16:30. 
 5. Μετά την 1η Μαρτίου το ωράριο δύναται να διαφοροποιείται, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.
 6. Το ΧΚΠ διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει την δυναμικότητα ή να θέτει εκτός λειτουργίας, όποιους αναβατήρες και πίστες κρίνει σκόπιμο για λόγους ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας κατά την διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας χωρίς την υποχρέωση επιστροφής του συνολικού ή μέρους του αντιτίμου του εισιτηρίου. 
 7. Σε περιπτώσεις προγραμματισμένης μειωμένης λειτουργίας του ΧΚΠ, τυχόν ειδικές εκπτώσεις στα ημερήσια εισιτήρια χιονοδρόμων θα καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΕΤΑΔ ΑΕ. 
 8. Σε περίπτωση κακοκαιρίας κατά την ώρα έναρξης λειτουργίας του ΧΚΠ δίνονται τρείς αναστολές, μία ανά ώρα. Εάν συνεχιστεί η κακοκαιρία διακόπτεται οριστικά η λειτουργία του ΧΚΠ. 

Γ. Ενημέρωση – Επικοινωνία

 1. Οι χιονοδρόµοι και οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται, µε δική τους ευθύνη, για τον τιμοκατάλογο, τις εκάστοτε συνθήκες και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων ΧΚΠ, στα ειδικά σημεία παροχής πληροφοριών (Infodesks) στις θέσεις «Κελάρια 1750», «Κελάρια 1950» και «Φτερόλακα 1640», στους ειδικούς πανοραμικούς πίνακες ή οθόνες για τις πινακίδες LED που είναι αναρτημένες στα εκδοτήρια εισιτηρίων, καθώς και µέσω του δικτυακού τόπου www.parnassos-ski.gr. Στα infodesks παρέχεται λεπτομερής και υπεύθυνη ενημέρωση και για οποιοδήποτε άλλο θέμα άπτεται της λειτουργίας του ΧΚΠ, καθώς και έντυπο πληροφοριακό υλικό. 
 2. Ο Τιμοκατάλογος και οι Όροι Χρήσης των εγκαταστάσεων βρίσκονται επίσης αναρτημένοι σε εμφανές σημείο, στους χώρους υποδοχής του ΧΚΠ. 
 3. Με το ΧΚΠ μπορείτε να επικοινωνείτε: 

∆. Όροι χρήσης Αναβατήρων

 1. Οι χιονοδρόµοι και οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας κατά την αναμονή επιβίβασης στους αναβατήρες, καθώς και να επιβιβάζονται στην πρώτη διαθέσιμη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν τη σειρά προτεραιότητας τους στην ουρά αναμονής επιβίβασης. 
 2. Οι αναβατήρες πρέπει να λειτουργούν µε την αρμόζουσα δυναμικότητα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χιονοδρόμων και των επισκεπτών. Παρακαλούμε να γίνονται σεβαστές οι οδηγίες των υπευθύνων χειριστών. 
 3. Η χρήση των εναέριων αναβατήρων απαγορεύεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών ή κάτω του 1,25 μ. ύψους, εφόσον δεν συνοδεύονται από ενήλικες.
 4. Οι επιβαίνοντες σε εναέριο αναβατήρα οφείλουν αμέσως μετά την επιβίβαση να κατεβάζουν την ασφάλεια της καρέκλας και να την ανεβάζουν λίγο πριν την αποβίβαση. Οφείλουν δε να κάθονται στο μέσο της καρέκλας και να αποφεύγουν τις ταλαντώσεις κατά μήκος ή κατά πλάτος της διαδρομής. Στη περίπτωση κλειστών αναβατήρων (gondolas) οφείλουν να µην στηρίζονται ασκώντας πίεση στα «παρμπρίζ». 
 5. Απαγορεύεται η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες (chairlifts) µε χιονοπέδιλα ή χιονοσανίδα στο χέρι. Επιτρέπεται μόνο φορεμένα και ασφαλισμένα στο πόδι.
 6. Απαγορεύεται στους χιονοδρόμους η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες, κρατώντας ή και έχοντας μαζί τους μπουκάλια, κουτιά, αναψυκτικά, ποτά ή και τρόφιμα (για την αποφυγή ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος). 
 7. Η είσοδος και η χρήση των εγκαταστάσεων απαγορεύεται σε άτομα τα οποία ευρίσκονται καταφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων συναφών εξαρτησιογόνων ουσιών.
 8. Οι επιβαίνοντες σε εναέριους αναβατήρες πρέπει να κρατούν τα σακίδια στο χέρι και όχι στην πλάτη µε τρόπο που να µην παρεμποδίζεται το ασφαλές κάθισμα όλων των επιβαινόντων στο όχημα του αναβατήρα. 
 9. Τα άτομα που φέρουν βηματοδότη, οφείλουν να ενημερώνουν τον ελεγκτή του αναβατήρα και, μετά από συνεννόηση μαζί του, να παρακάµπτουν τις ηλεκτρονικές πύλες εισόδου (READERS), για λόγους υγείας. 
 10. Για την συντήρηση του αναβατήρα χρησιμοποιούνται λιπαντικά στερεάς μορφής. Οι χιονοδρόμοι αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και τις συνέπειες της επαφής µε τα υλικά αυτά. Για οποιοδήποτε ενδεχόμενο αντίκτυπο ενδεχομένως στην υγεία (π.χ. αλλεργία) και στον χιονοδρομικό εξοπλισμό, το ΧΚΠ δεν φέρει καμία ευθύνη.
 11. Οι χιονοδρόµοι θα πρέπει να αποφεύγουν να φοράνε αντικείμενα που εξέχουν (κασκόλ – τσαντάκια – κοσμήματα, κλπ) διότι μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα κατά την επιβίβαση στους αναβατήρες, και την αποβίβαση από αυτούς. 
 12. Οι αρχάριοι χιονοδρόµοι οφείλουν να εξυπηρετούνται από τους αναβατήρες Αφροδίτη, Αίολο, Ήρα, Πάνα και τα babylifts και να µη δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπόλοιπων αναβατήρων. 
 13. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να χρησιμοποιούν τους αναβατήρες µε τη δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα και να λαμβάνουν υπόψη τις ενημερωτικές πινακίδες κάθε αναβατήρα, για την ασφάλεια τόσο τη δική τους, όσο και των άλλων χιονοδρόμων, καθώς επίσης και για την εύρυθμη λειτουργία των αναβατήρων. Σε περίπτωση που δε γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης αναβατήρα (επιβίβαση – αποβίβαση), πριν τη χρήση του χρειάζεται να λάβουν σχετικά μαθήματα προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχημάτων. 
 14. Η λειτουργία των αναβατήρων δύναται να διακοπεί ή να τροποποιηθεί, σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.
 15. Ειδικοί Όροι Covid [θα ισχύσουν εφόσον υπάρξει σχετικό υποχρεωτικό πρωτόκολλο λειτουργίας]
  • Κατά τη χρήση των αναβατήρων είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας. Επίσης συνιστάται η χρήση των γαντιών σκι. Τέλος είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας στις ουρές αναμονής των αναβατήρων και είναι υποχρεωτική η τήρηση της κοινωνικής απόστασης (1,5 μέτρο τουλάχιστον).
  • Η πλήρωση των αναβατήρων θα γίνεται ως εξής:
   • Στις 8-θέσιες τηλεκαμπίνες: 4 άτομα. Υπέρβαση μόνον εάν οι επιβαίνοντες ανήκουν στη ίδια οικογένεια (γονείς και τέκνα).
   • Στις 6-θέσιες καρέκλες: 3 άτομα. Υπέρβαση μόνον εάν οι επιβαίνοντες ανήκουν στη ίδια οικογένεια (γονείς και τέκνα).
   • Στην 4-θέσια καρέκλα: 2 άτομα. Υπέρβαση μόνον εάν οι επιβαίνοντες ανήκουν στη ίδια οικογένεια (γονείς και τέκνα).
   • Στη 2-θέσια καρέκλα: 1 άτομο. Υπέρβαση μόνον εάν οι επιβαίνοντες ανήκουν στη ίδια οικογένεια (γονείς και τέκνα).

Ε. Όροι χρήσης Πιστών Χιονοδρομίας

 1. Οι χιονοδρόμοι οφείλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες πίστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να συμβουλεύονται τις ενημερωτικές πινακίδες που είναι τοποθετημένες σε αυτές, να ενημερώνονται για την κατάσταση της πίστας από τους πιστέρ, να εκτιμούν τις καιρικές συνθήκες και να προσαρμόζουν την ταχύτητα τους στις δυνατότητες τους. Σε περίπτωση αδυναμίας συνιστάται η λήψη ειδικών μαθημάτων χιονοδρομίας
 2. Η χρήση χιονοδρομικών περιοχών, εκτός των ασφαλισμένων οριοθετημένων πιστών και διαδρομών του ΧΚΠ, γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των χιονοδρόμων οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα ασφαλείας. 
 3. Κάθε χιονοδρόμος είναι υπεύθυνος να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που προηγούνται, να σταματά σε ασφαλές μέρος για αυτόν και τους λοιπούς, να παρατηρεί πινακίδες – προειδοποιήσεις και να μένει μακριά από τις κλειστές διαδρομές και τα επικίνδυνα σημεία. Οι απάτητες πίστες πρέπει να χρησιμοποιούνται µόνο από εξαιρετικά έμπειρους χιονοδρόμους. 
 4. Οι χιονοδρόµοι υποχρεούνται να έχουν στα πέδιλα «σκι στοπ», οι δε snowboarders να έχουν τοποθετήσει το ειδικό λουρί ασφαλείας. Οι χιονοδρόµοι πρέπει να κινούνται εντός των ορίων των πιστών. Μόνο αυτές ελέγχονται από το προσωπικό ασφαλείας. Η χρήση του κράνους είναι απαραίτητη. 
 5. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση τον εξοπλισμό τους και ειδικά τα πέδιλά τους, διενεργώντας τακτικούς ελέγχους και κάνοντας την απαραίτητη συντήρηση.Τα καταστήματα εξοπλισμού σκι, παρέχουν σχετικές υπηρεσίες.
 6. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων, χιονοδρόµοι κι επισκέπτες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο της Οµάδας Πρώτων Βοηθειών. Οι Πρώτες Βοήθειες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους χιονοδρόμους και τους επισκέπτες του ΧΚΠ, όταν τα ατυχήματα συμβαίνουν εντός των ανοικτών χιονοδρομικών πεδίων του χώρου ευθύνης ΧΚΠ. Σε αντίθετη περίπτωση που τα ατυχήματα εντοπίζονται σε σημεία εκτός ορίων χώρου ευθύνης ΧΚΠ, όπως κλειστές πίστες ή εκτός πίστας διαδρομές ή απομακρυσμένες διαδρομές στο ελεύθερο βουνό, τότε ενδεχομένως να ισχύσουν χρεώσεις ανάλογες προς το μέγεθος της επιχείρησης διάσωσης. Σε περίπτωση που χιονοδρόμος παρατηρήσει οτιδήποτε ασυνήθιστο σχετικά µε τη χρήση των αναβατήρων ή/και των πιστών, ενημερώνει και ζητά βοήθεια από τους αρμόδιους (χειριστές αναβατήρων –πιστέρ – τραυματιοφορείς). 
 7. Τα διαστρωτικά μηχανήµατα μπορούν να κινηθούν ακόµη και σε ώρες λειτουργίας του κέντρου και έχουν προτεραιότητα. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να κρατούν πάντα ασφαλείς αποστάσεις. 
 8. Απαγορεύεται αυστηρά η απογείωση και η προσγείωση µε χρήση αετού ή αλεξίπτωτου πλαγιάς εντός των οριοθετηµένων πιστών, δίχως την σύμφωνη γνώμη και τις οδηγίες του ΧΚΠ.
 9. Απαγορεύεται η χρήση ιδιωτικών μηχανοκίνητων μέσων χιονιού (Snowmobile) και ποδηλάτων χιονιού η άλλων μη συμβατών-ασφαλών χιονοδρομικών συσκευών στις πίστες, εντός και εκτός ωρών λειτουργίας ΧΚΠ
 10. Η χρήση έλκηθρων επιτρέπεται µόνο στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους. 
 11. ∆εν επιτρέπονται οι καταβάσεις βαθέως χιονιού μέσα στις δασώδεις πλαγιές του Κέντρου, όπου υπάρχουν μικρά έλατα και ενδεχόµενος τραυµατισµός των κορφών τους, μπορεί να σταµατήσει την ανάπτυξη τους. 
 12. Απαγορεύεται η χρήση των πιστών πριν και μετά τη λήξη της ημερήσιας λειτουργίας του ΧΚΠ. Με το πέρας της λειτουργίας δεν υφίστανται σωστικά μέσα και οι πίστες δίδονται για διάστρωση. Τελευταίος έλεγχος της κάθε χιονοδροµικής πίστας γίνεται 10 λεπτά μετά την επιβίβαση του τελευταίου πελάτη στον αναβατήρα που τoν εξυπηρετεί. Η ώρα λήξης λειτουργίας κάθε αναβατήρα (τελευταία επιβίβαση) είναι προκαθορισμένη. Ανακοινώνεται στα σημεία πληροφοριών καθώς και στην αφετηρία του αναβατήρα και οφείλει να τη γνωρίζει ο κάθε επισκέπτης του ΧΚΠ. 
 13. Η πεζοπορία επισκεπτών η ορειβατών εντός των πιστών του Κέντρου επιτρέπεται µόνο µέσω των προκαθορισµένων διαδροµών που υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι. 
 14. Ειδικοί Όροι Covid
  • Οι χιονοδρόμοι συνιστάται να επιλέγουν διαδρομές οι οποίες δεν παρουσιάζουν συνωστισμό και δίνουν την δυνατότητα κοινωνικής απόστασης (λόγω διαμόρφωσης του εδάφους, βαθμού δυσκολίας και κατάστασης χιονιού). 
  • Κατά την κατάβαση θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των χιονοδρόμων. 
  • Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή εξοπλισμού μεταξύ των χιονοδρόμων. 
  • Εάν απαιτηθεί προσέγγιση προς βοήθεια σε άλλο χιονοδρόμο (π.χ. για την εφαρμογή της μπότας στο χιονοπέδιλο, για επίδειξη κάποιου ελιγμού, για να ανασηκωθεί) απαιτείται η χρήση μάσκας / καλύμματος προσώπου και από τους δύο χιονοδρόμους. 
  • Σε περίπτωση βοήθειας προς άλλο χιονοδρόμο εκτός από τη χρήση μάσκας, δεν θα πρέπει να αφαιρούνται τα γάντια του σκι.

ΣΤ. Ειδικοί Κανόνες – Οδηγίες για Snowboarders

 1. Το μπροστινό πόδι πρέπει να είναι στερεά δεµένο στη σανίδα µε ένα λουρί. 
 2. Στους συρόµενους και στους εναέριους αναβατήρες το πίσω πόδι πρέπει να είναι ελεύθερο (λυµένο από την δέστρα). 
 3. Πριν από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, ιδιαίτερα πριν από ανάποδες στροφές: Κοίταγμα πίσω, μια ματιά γύρω. 
 4. Σταµατάµε µόνο στην άκρη της πίστας. ∆εν καθόµαστε και δεν ξαπλώνουµε στις πίστες. 
 5. Η χιονοσανίδα τοποθετείται στο χιόνι µε την πλευρά ώστε να βρίσκονται οι δέστρες προς τα κάτω. 

Ζ. Δεκάλογος Συµπεριφοράς Χιονοδρόµου (F.I.S.)

 1. Σεβασµός για τους άλλους: Συµπεριφερόµαστε µε τέτοιο τρόπο, που να µη βάζουµε σε κίνδυνο ή να βλάπτουµε τους άλλους. 
 2. Έλεγχος ταχύτητας χιονοδρομίας: Ελέγχουµε πάντοτε την κίνησή µας. προσαρµόζουµε τη ταχύτητα και τον τρόπο της κίνησης µας ανάλογα µε την προσωπική µας ικανότητα και τις επικρατούσες συνθήκες στο έδαφος, το χιόνι και τον καιρό, καθώς και την πυκνότητα κυκλοφορίας. 
 3. Επιλογή διαδρομής: Επιλέγουµε τη διαδροµή µας, µε τρόπο που να µη βάζουµε σε κίνδυνο τους χιονοδρόμους που προπορεύονται. 
 4. Προσπέραση: Προσπερνώντας άλλο χιονοδρόµο, διατηρούµε πάντοτε απόσταση ασφαλείας ώστε ο προπορευόµενος να έχει χώρο για οποιαδήποτε αλλαγή κατεύθυνσης. 
 5. Είσοδος, ξεκίνηµα και κίνηση προς τα πάνω: Μπαίνοντας σε μαρκαρισµένο διάδροµο, ξεκινώντας μετά από στάση ή κινούµενοι προς τα πάνω στις πλαγιές, ελέγχουµε πάντα πάνω και κάτω στις πλαγιές, ώστε να µη βάζουµε σε κίνδυνο τον εαυτό µας ή τους άλλους. 
 6. Σταµατώντας στην πίστα: Αποφεύγουµε τις στάσεις στην πίστα σε στενά σημεία, ή όπου η ορατότητα είναι περιορισµένη, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Μετά από πτώση σε τέτοιο σημείο, βγαίνουµε από την πίστα όσον το δυνατόν πιο γρήγορα. 
 7. Σκαρφαλώνοντας και κατεβαίνοντας µε τα πόδια: Σκαρφαλώνοντας ή κατεβαίνοντας µε τα πόδια, κινούµαστε πάντοτε στην άκρη της πίστας. 
 8. Σεβασµός προς τις πινακίδες και τα σήματα: Σεβόµαστε όλες τις πινακίδες και σήματα / σηµάδια. Πρόκειται για την ασφάλειά µας. 
 9. Βοήθεια: Σε περίπτωση ατυχήµατος, ως χιονοδρόµοι έχουµε καθήκον να βοηθήσουµε τον συνάνθρωπό µας. 
 10. Αναγνώριση: Εάν καταστούµε μάρτυρες σε περίπτωση ατυχήµατος, ανταλλάσσουμε στοιχεία επικοινωνίας (όνομα – τηλέφωνο – διεύθυνση). 

Η. Δρόμοι – Χώροι στάθµευσης

Οι χιονοδρόµοι – επισκέπτες οφείλουν: 

 1. Να οδηγούν µε επίγνωση των δυνατοτήτων τους σε σχέση µε το όχημα τους, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώµατος. 
 2. Να έχουν πάντα στο αυτοκίνητό τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν να τις χρησιμοποιούν. 
 3. Να σταθµεύουν σύμφωνα µε τις υποδείξεις των υπευθύνων του ΧΚΠ και να διευκολύνουν την κυκλοφορία των υπόλοιπων οδηγών καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία της θέσης του Ελικοδρομίου, στη θέση Κελάρια 1750. Το ΧΚΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζημιά που  προκληθεί σε οχήµατα στους χώρους στάθµευσης και στο πέριξ αυτού οδικό δίκτυο.
 4. Ειδικοί Όροι Covid [θα ισχύσουν εφόσον υπάρξει σχετικό υποχρεωτικό πρωτόκολλο λειτουργίας]
  • Τα οχήματα θα σταθμεύουν με απόσταση 2μ. μεταξύ τους. Για διευκόλυνση οι ενεργές θέσεις θα χωρίζονται από μία ανενεργή, έτσι ώστε κατά την αποβίβαση των επιβατών να μην βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1,5-2 μ. 
  • Σχετική σήμανση θα υπάρχει στο χώρο στάθμευσης, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι του Χιονοδρομικού θα κατευθύνουν του Οδηγούς για τη χρήση των ενεργών θέσεων. 
  • Οι επιβάτες αποβιβάζονται από τα οχήματα φορώντας μάσκα ή κάλυμμα προσώπου μύτης.

Θ. Περιβάλλον – Καθαριότητα

 1. Οι φίλοι χιονοδρόµοι – επισκέπτες πρέπει να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, καθώς και στον σταθμό εκκίνησης και επιστροφής κάθε αναβατήρα. 
 2. Οι φίλοι χιονοδρόµοι – επισκέπτες θα πρέπει να κάνουν συνετή χρήση νερού – χαρτιού – συσκευασιών και να χρησιμοποιούν τους κάδους ανακύκλωσης. 
 3. Φίλοι χιονοδρόµοι – επισκέπτες «∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΒΟΥΝΟ) ΚΑΘΑΡΟ». 

Ι. Ενοικίαση εξοπλισμού

 1. Για ενοικίαση εξοπλισμού χιονοδρομίας επικοινωνήστε εγκαίρως µε το κατάστημα ενοικιάσεων. Το ΧΚΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έλλειψη εξοπλισμού από το κατάστημα ενοικιάσεων. 
 2. Ειδικοί όροι Covid
  • Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον χώρο του καταστήματος. 
  • Τήρηση της απόστασης του 1,5 m (τουλάχιστον) μεταξύ των πελατών.  
  • Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η πληρωμή μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας. 
  • Το κατάστημα δεν θα διαθέτει προς ενοικίαση είδη ένδυσης (π.χ. γάντια, στολές σκι) καθώς και γυαλιά προστασίας. 
  • Εφαρμογή συστήματος προκράτησης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. 
  • Απαγόρευση της χρήσης ερμαρίων φύλαξης προσωπικών αντικειμένων στον χώρο του καταστήματος.

ΙΑ. Εισιτήρια [θα ισχύσουν εφόσον υπάρξει σχετικό υποχρεωτικό πρωτόκολλο λειτουργίας]

 1. Για λόγους προστασίας από την πανδημία Covid-19 και εφόσον υπάρξει σχετικό υποχρεωτικό πρωτόκολλο που περιορίζει τον αριθμό ατόμων που θα δύναται να εξυπηρετήσει το ΧΚΠ, ημερησίως, θα είναι υποχρεωτική η προαγορά εισιτηρίων ή η προκράτηση θέσης (τουλάχιστον από την προηγούμενη μέρα) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (web ticket) τόσο για τους χιονοδρόμους όσο και για τους απλούς επισκέπτες του ΧΚΠ (λεπτομέρειες στην ενότητα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ). Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα συστήνεται και θα προωθείται ή αγορά εισιτηρίων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (WebTicket), αλλά παράλληλα η προμήθεια των εισιτηρίων θα γίνεται και κανονικά από τα εκδοτήρια εισιτηρίων, στις δύο πύλες εισόδου του ΧΚΠ. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, καθώς και για τη βέλτιστη επιλογή κατηγορίας εισιτηρίου, οι επισκέπτες πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως  και επαρκώς από τον δικτυακό τόπο, τους ενηµερωτικούς πίνακες στους χώρους υποδοχής, ή τα γραφεία πληροφοριών του ΧΚΠ, στα τηλέφωνα 22340-22700, 22340-22693, 22340-22694 & 22340-22695.
 2. Όλα τα εισιτήρια χιονοδρομίας «φορτώνονται» στην επαναχρησιμοποιούμενη πλαστική κάρτα RFID. Επισημαίνεται, ότι μόνον οι γνήσιες RFID κάρτες που φέρουν σειριακή αρίθμηση από την κατασκευάστρια εταιρεία και διατίθενται από τα εξουσιοδοτηµένα σημεία πώλησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά εισιτηρίων του ΧΚΠ και για τη διέλευση από τις πύλες εισόδου αναβατήρων. 
 3. Κάθε πλαστική κάρτα RFID είναι ατομική, έχει ξεχωριστό σειριακό αριθμό και μπορεί να «φορτωθεί» µε ένα µόνο ατομικό εισιτήριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας. H κάρτα δεν πρέπει να διπλώνεται και πρέπει να διατηρείται σε απόσταση από μαγνητικά πεδία και πηγές θερμότητας και να µην τοποθετείται μαζί µε πιστωτικές κάρτες ή και κινητά τηλέφωνα. Το ΧΚΠ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή µη ανάγνωσης της λόγω κακής χρήσης. 
 4. Η κάθε πλαστική κάρτα πωλείται έναντι 2,50€ µε δυνατότητα πολλαπλής χρήσης (κατόπιν επαναφόρτισης). Η κάρτα RFID δεν επιστρέφεται.
 5. Κατά τη διέλευση από τις πύλες ελέγχου, οι κάρτες RFID πρέπει να βρίσκονται σε εμφανές σημείο εξωτερικά της ένδυσης, στο ύψος του ώμου στην αριστερή πλευρά, ώστε να είναι εύκολη η αυτόµατη ανίχνευση τους από τους READERS. 
 6. Κάθε εισιτήριο αποτελεί δικαίωμα χρήσης των αναβατήρων του ΧΚΠ και υπόκειται στους επιπλέον όρους που διέπουν τη χρήση τους. 
 7. Η χρήση των αναβατήρων χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου εισιτηρίου, το οποίο πρέπει να διατηρείται μέχρι την έξοδο του κατόχου από το χιονοδροµικό κέντρο, αποτελεί αδίκηµα και επισύρει τις κατά νόµο κυρώσεις. 
 8. Τα εισιτήρια θα πρέπει να επιδεικνύονται οποιαδήποτε στιγµή ζητηθούν από τους ελεγκτές.
 9. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται, ότι ο επισκέπτης ή ο χιονοδρόµος δεν διαθέτει το απαιτούµενο εισιτήριο, τότε υποχρεώνεται στην επί τόπου καταβολή της πενταπλάσιας αξίας του εισιτηρίου της κατηγορίας του. 
 10. Χρήση πολυήµερου ή εκπτωτικού εισιτηρίου χιονοδρομίας από πρόσωπο άλλο αυτού υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί, συνεπάγεται αυτοδίκαιη κατάσχεση και καταστροφή της κάρτας (χωρίς δικαίωμα αποζηµίωσης – επιστροφής χρηµάτων του νόμιμου κατόχου) και επιπλέον άμεση καταβολή εύλογης και δίκαιης αποζημίωσης από τον παραβάτη, ίσης µε την δεκαπλάσια αξία του εισιτηρίου, του οποίου έγινε η χρήση. Το εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, η δε χρήση του από τρίτο, είναι παράνομη.
 11. Σε περίπτωση µη εξάντλησης του δικαιώµατος χρήσης πολυήµερου εισιτηρίου εντός της χιονοδροµικής περιόδου για την οποία εκδόθηκε, δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο του αντίτιµου του εισιτηρίου.  
 12. ∆εν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται η απόδειξη αγοράς µε αναγραφόµενο το ονοµατεπώνυµο, ώστε να είναι δυνατή η επανέκδοση εισιτηρίου και ακύρωση του προηγούµενου. 
 13. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου ουδεµία έκπτωση παρέχεται, ή επιστροφή χρηµάτων, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και λειτουργίας αναβατήρων. 
 14. Τρόποι πληρωµής: με χρεωστική κάρτα ή µε πιστωτική κάρτα (MASTERCARD – VISA).  
 15. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρηµάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

(βάσει του εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου)

 • ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Φοιτητική ταυτότητα θεωρηµένη για την περίοδο 2021 – 2022.
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ISIA: Κάρτα Προπονητή θεωρηµένη από την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών χιονοδρομίας. 
 • ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΟΧΑ: Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της εθνικής ομάδας χιονοδρομίας με βεβαίωση από Ε.Ο.Χ.Α. 
 • ΑΘΛΗΤΗΣ- ΕΝΕΡΓΟΣ: για αθλητές γεννημένους προ 2006 σύμφωνα µε F.I.S. (www.fis-ski.com), και για αθλητές γεννημένους μετά από 2005 βεβαίωση από την Ελληνική Οµοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων, στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.  Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι υπεύθυνοι προπονητές των αθλητικών συλλόγων για τους οποίους απαιτείται η προσκόµιση της σχετικής σύµβασης προπονητή χιονοδρομίας µε τον σύλλογο. 
 • ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ε.Ο.Χ.Α: Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα μέλη των φυτωρίων των συλλόγων χιονοδρομίας για ηλικίες ως 12 ετών και με σχετική βεβαίωση από τους συλλόγους, θεωρημένη από την Ε.Ο.Χ.Α.
 • ΑΜΕΑ: Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα, συνοδευόμενη απαραιτήτως µε ταυτότητα. 
 • ΠΑΙ∆Ι ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ: Πιστοποιητικό Γεννήσεως. 
 • 2ο + ΠΑΙ∆Ι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (δικαιολογείται µόνο στα πολυήμερα εισιτήρια, όταν έχουν αγοραστεί εισιτήρια για δύο [2] γονείς και ένα [1] παιδί ή ένας [1] γονέας και δύο [2] παιδιά): Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

Ειδικά εισιτήρια για Επαγγελματίες: (Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Τιμολογιακή Πολιτική για το έτος 2022 )

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΔ Α.Ε με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, προμηθευτών και υπαλλήλων της έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες πολιτικές και διαδικασίες, σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (GDPR) και την κείμενη εθνική νομοθεσία. Για τη διασφάλιση αυτών έχει εισάγει τα πλέον σύγχρονα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα συλλογής, επεξεργασίας, και ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων. Αναλυτικές πληροφορίες περί αυτών, καθώς και για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να δείτε τη σχετική Δήλωση Απορρήτου (www.parnassos-ski.gr/ Πολιτική Απορρήτου) ή να την αναζητήσετε από τις Πληροφορίες του ΧΚΠ.Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την έκδοση εισιτηρίου χιονοδρομίας, για λόγους προστασίας προσώπων και διασφάλισης των εννόμων δικαιωμάτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Περαιτέρω, η λειτουργία σύγχρονων συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, έχει κριθεί απαραίτητη για την προστασία προσώπων και εγκαταστάσεων, δυνάμει Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου και σε συμμόρφωση προς τις κατευθύνσεις, οδηγίες και επιταγές της εποπτικής ΑΠΔΠΧ και του GDPR.