ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Δε 17/06/2024-
17/06/24-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 6970969385

Όροι Επαγγελματικού Εισιτηρίου

Η εκμάθηση του αθλήματος της χιονοδρομίας είναι δραστηριότητα άμεσα συνδεόμενη με τις λειτουργικές ανάγκες του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού και πολύ σημαντική για την διαμόρφωση της χιονοδρομικής παιδείας των πελατών του, την μείωση των ατυχημάτων και την γενικότερη ανάπτυξη του ΧΚΠ. Για τούς λόγους αυτούς το ΧΚΠ θεσπίζει επαγγελματικό εισιτήριο εκπαιδευτή χιονοδρομίας με το οποίο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενες οργανωμένες σχολές και ανεξάρτητους δασκάλουςεκπαιδευτές χιονοδρομίας προκειμένου να συνεργαστεί για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του σε υπηρεσίες παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανταποκριθούν με αίτηση τους στο ΧΚΠ μετά την σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου www.parnassos-ski.gr, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Α. ΣΧΟΛΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ (Χιονοδρομική Περίοδος 2019-2020)

Προϋποθέσεις Λειτουργίας:

 1. Η κάθε σχολή χιονοδρομίας θα μπορεί να απασχολεί όσους δασκάλους επιθυμεί και να προμηθευτεί τα απαραίτητα επαγγελματικά εισιτήρια χρήσης των εγκαταστάσεων ΧΚΠ, από τη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος, ανάλογα με το εύρος των εργασιών της.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εισιτηρίων για να γίνει μια σχολή αποδεκτή και να εγκατασταθεί στο ΧΚΠ είναι η προμήθεια 15 ονομαστικών επαγγελματικών εισιτηρίων δασκάλων χιονοδρομίας Χειμερινής και Εαρινής Περιόδου, αξίας 600 το καθένα (σύνολο 9.000€ για κάθε σχολή).

Το ανωτέρω ποσό θα προκαταβάλλεται προκειμένου για την έναρξη δραστηριοποίησης της σχολής στους χώρους του ΧΚΠ.

 1. Για όσες σχολές απασχολήσουν 15 άτομα και πλέον διδακτικό προσωπικό και προαγοράσουν τουλάχιστον 15 ετήσια ονομαστικά εισιτήρια δασκάλων, συνολικού ποσού 9.000€ (15Χ600€ για κάθε σχολή), θα παρασχεθεί επιπλέον το δικαίωμα προμήθειας εισιτηρίου, (εισιτήριο διαρκείας – χειμερινής και εαρινής περιόδου) ποσού 450€, για αριθμό δασκάλων της σχολής πλέον των 15, στην κανονική τιμή χωρίς την προσαύξηση του επαγγελματικού εισιτηρίου. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά των εισιτηρίων θα επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της ΕΤΑΔ στα γραφεία διοίκησης του χιονοδρομικού και όχι από τα ταμεία του χιονοδρομικού κέντρου.
 2. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός παρουσίας δασκάλων για κάθε σχολή θα είναι 5 δάσκαλοι για τις καθημερινές και 10 δάσκαλοι για τις αργίες και Σαββατοκύριακα.
 3. Οι σχολές θα µπορούν να κάνουν χρήση, εκτός των καθορισμένων υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στις θέσεις «Κελάρια 1950» και «Φτερόλακα 1800», ως χώρο υποδοχής (meetingpoint) εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΧΚΠ στη θέση «Κελάρια 1750», σε κοινό χώρο που θα υποδειχθεί από τη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος και θα οριοθετηθεί. Στο χώρο αυτό ο πελάτης του ΧΚΠ θα µπορεί να ενηµερωθεί για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και να επιλέξει σχολή χιονοδρομίας, σύµφωνα µε τις επιθυµίες και ανάγκες του.

Στο χώρο που θα παραχωρηθεί προς χρήση κατά τη χιονοδρομική περίοδο 2019-20, υποχρεούνται να αναρτήσουν πινακίδα με το λογότυπο της σχολής και τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών, διαστάσεων που δεν θα υπερβαίνουν τα 0,80μΧ1,50μ.

Όποια ζημιά / φθορά προκληθεί στον προαναφερόμενο χώρο είτε από υπαιτιότητα της Σχολής είτε από υπαιτιότητα των πελατών της Σχολής θα αποκαθίσταται από την ίδια της Σχολή και θα αποδίδεται στην ΕΤΑΔ ΑΕ ο χώρος όπως παραδόθηκε.

Επισημαίνεται ότι, πλέον του προαναφερόμενου καταλύματος, που παραχωρείται στις σχολές χιονοδρομίας που επαγγελματικά δραστηριοποιούνται στο ΧΚΠ, δεν επιτρέπεται η χρήση άλλου στεγασμένου χώρου, εκτός όσων η ΕΤΑΔ ΑΕ/ΧΚΠ προκηρύσσει έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και με τους όρους που θα καθοριστούν από την ΕΤΑΔ ΑΕ.

 1. Απαγορεύεται ρητά η πώληση και ενοικίαση χιονοδρομικού εξοπλισμού στους χώρους που δίνονται προς χρήση στις Σχολές.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πραγματοποίηση ανάλογων ενεργειών δύναται η ΕΤΑΔ ΑΕ να παύσει αζημίως για την ΕΤΑΔ ΑΕ την όποια συνεργασία και να ζητήσει την απομάκρυνση της Σχολής και την άμεση επιστροφή των καρτών χιονοδρομίας.

 1. Κάθε σχολή θα έχει την δική της ομοιόμορφη ενδυμασία, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά η επίσημη επωνυμία της.
 2. Όλοι οι δάσκαλοι των σχολών ανεξαιρέτως, υποχρεούνται να φέρουν κάρτα με τα ονομαστικά τους στοιχεία και το διακριτικό τίτλο της σχολής τους στην στολή τους με τρόπο και σε σημείο που θα είναι ευδιάκριτο. Η κάρτα παρέχεται από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (Σχολές Χιονοδρομίας):

α. Αίτηση

β. Άδεια λειτουργίας σχολής χιονοδρομίας εν ισχύ από την αρμόδια υπηρεσία

γ. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ιδιωτικής σχολής αθλημάτων και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο ή ότι ανάλογα ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία / Α.Φ.Μ / θεωρημένη ταμειακή μηχανή και μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή ότι ορίζεται από την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

δ. Ονομαστικό κατάλογο των δασκάλων της σχολής, που θα δραστηριοποιούνται στο ΧΚΠ για τη χιονοδρομική περίοδο 2019-2020, με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων ή διπλωμάτων τους. Ο εν λόγω κατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση κάθε μεταβολής.

ε. Συμβάσεις ατομικής απασχόλησης των εκπαιδευτών – εργαζομένων και αντίγραφα των υποβληθέντων πινάκων αναγγελίας πρόσληψης στην ΕΡΓΑΝΗ. Η αναγγελία πρόσληψης είναι στοιχείο απαραίτητο για την αγορά επαγγελματικού εισιτηρίου,

στ. Αναλυτικό τιμοκατάλογο όλων των κατηγοριών μαθημάτων.

ζ. Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΤΑΔ ΑΕ ότι είναι οικονομικά ενήμεροι και έχουν τακτοποιήσει την όποια οικονομική εκκρεμότητα τους απέναντι στην ΕΤΑΔ ΑΕ

η. Υπεύθυνες Δηλώσεις:

 1. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η σχολή θα παρέχει υπεύθυνα τις υπηρεσίες του προς τους πελάτες – χιονοδρόµους και θα τηρεί τους Γενικούς όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ, όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
 2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του επιτηδευµατία που να καθορίζει τον ∆ιευθυντή της σχολής (όπως αυτός αναγράφεται και στην άδεια λειτουργίας της) και τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του. Ο υπεύθυνος της σχολής ή ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού(ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, με ειδικότητα χιονοδρομίας και να είναι συνεχώς παρόν κατά την λειτουργία του ΧΚΠ και της σχολής.
 3. Υπεύθυνη ∆ήλωση καθηµερινής λειτουργίας µε ελάχιστο αριθµό δασκάλων 5 τις καθηµερινές και 10 τις αργίες για τους µήνες ∆εκέµβριο έως και Απρίλιο, δηλαδή για το σύνολο της διάρκειας της χιονοδρομικής περιόδου, τόσο στη θέση «Κελάρια 1950» όσο και στη θέση «Φτερόλακα».

Β. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

(Χιονοδρομική Περίοδος 2019-2020)

Προϋποθέσεις Δραστηριοποίησης:

 1. 1. Οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι θα δραστηριοποιούνται στο ΧΚΠ αυστηρά ατοµικά, χωρίς δικαίωµα χρήσης οποιουδήποτε βοηθητικού προσωπικού.
 2. Προμήθεια εισιτηρίου επαγγελματικής δραστηριότητας δασκάλου χιονοδρομίας χειμερινής και εαρινής περιόδου, αξίας 600
 3. Θα γίνονται αποδεκτοί µόνο κατόπιν αιτήσεως τους µε τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα, έτσι ώστε να µπορούν να προµηθευτούν από τη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος κατά τα παραπάνω προβλεπόμενα και για τις Σχολές, το προβλεπόµενο ετήσιο εισιτήριο επαγγελµατία δασκάλου.
 4. Όλοι οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι θα µπορούν να κάνουν χρήση κοινού χώρου, ως σηµείο συνάντησης µε πελάτες (meeting point) στο κτήριο υποδοχής του ΧΚΠ στη θέση «Κελάρια 1750». Εκεί ο πελάτης του ΧΚΠ θα µπορεί να ενηµερωθεί για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και να επιλέξει σύµφωνα µε τις επιθυµίες και ανάγκες του. Ο χώρος θα υποδεικνύεται και θα οριοθετείται από την ∆ιεύθυνση του ΧΚΠ. Επίσης, τους παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος ερμάριο για την φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων.
 5. Όλοι οι εκπαιδευτές ανεξαιρέτως, υποχρεούνται να φέρουν κάρτα με τα ονομαστικά τους στοιχεία στην στολή τους με τρόπο και σε σημείο που θα είναι ευδιάκριτο. Η κάρτα παρέχεται από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά (Ανεξάρτητοι Δάσκαλοι Εκπαιδευτές):

α. Αίτηση

β. Πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή χιονοδρομίας από την αρμόδια αρχή.

γ. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο / Α.Φ.Μ / θεωρημένη ταμειακή μηχανή και μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή ότι ορίζεται στην κείμενη φορολογική νομοθεσία.

δ. Δήλωση αναλυτικού τιμοκαταλόγου όλων των κατηγοριών µαθηµάτων.

ε. Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΤΑΔ ΑΕ ότι είναι οικονομικά ενήμεροι και έχουν τακτοποιήσει την όποια οικονομική εκκρεμότητα τους απέναντι στην ΕΤΑΔ ΑΕ.

ζ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο ανεξάρτητος δάσκαλος – εκπαιδευτής θα παρέχει υπεύθυνα τις υπηρεσίες του προς τους πελάτες – χιονοδρόµους και θα τηρεί τους Γενικούς Όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ, όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.

Γ. Γενικοί όροι για σχολές και ανεξάρτητους δασκάλους εκπαιδευτές χιονοδρομίας

Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι – εκπαιδευτές που συνεργάζονται με το ΧΚΠ θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα παράδοσης μαθημάτων χιονοδρομίας σε πελάτες του ΧΚΠ στους δύο ειδικά διαμορφωμένους και περιφραγμένους εξωτερικούς χιονοσκεπείς χώρους διδασκαλίας που διαθέτει το ΧΚΠ στις εγκαταστάσεις του ως εξής: Έναν στη θέση «Κελάρια 1950» (εκτάσεως περίπου 1.500m²) και έναν στην θέση «Φτερόλακα 1800» (εκτάσεως περίπου 1500m²), καθώς και σε όλα τα χιονοδρομικά πεδία του ΧΚΠ. Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου θα διαπιστώνεται παράδοση μαθημάτων από μη συνεργαζόμενο με το ΧΚΠ δάσκαλο (εξαιρούνται σχολεία και αθλητικοί σύλλογοι ΕΟΧ), θα γίνονται οι σχετικές συστάσεις και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα διακόπτεται η ισχύς του εισιτηρίου του διδάσκοντα, χωρίς επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου.

 1. Κάθε συνεργαζόμενη σχολή ή ανεξάρτητος δάσκαλος – εκπαιδευτής θα επιτρέπεται να συναλλάσσεται με τους πελάτες καθώς και να αναγράφει-αναρτά την ονομασία -λογότυπο της/ του μόνο στον προσδιορισμένο χώρο συναλλαγής για σχολές και δασκάλους σκι και πουθενά αλλού.
 2. Διαφημιστικές πινακίδες η άλλες ενέργειες διαφημιστικής προβολής θα επιτρέπονται μόνο κατόπιν έγγραφης αδείας του ΧΚΠ/ΕΤΑΔ και κατόπιν καταβολής του οριζομένου οικονομικού ανταλλάγματος.
 3. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές χιονοδρομίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των ατόμων τα οποία εκπαιδεύουν και η ΕΤΑΔ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και σε περίπτωση ατυχήματος εν ώρα διδασκαλίας υποχρεούνται να βοηθούν τους πιστέρ του ΧΚΠ, στην περίθαλψη και στη μεταφορά του τραυματία, έως το σημείο παραλαβής από το ασθενοφόρο.
 4. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές, όταν διενεργούν μαθήματα εκτός των οργανωμένων εγκαταστάσεων ΧΚΠ (off-pisteski, freeride, skitour κλπ) υποχρεούνται να φέρουν και τον ανάλογο εξοπλισμό ασφαλείας – διάσωσης από αλπικούς κινδύνους. Η ΕΤΑΔ ΑΕ φέρει το δικαίωμα για την κατά την απόλυτη κρίση της διενέργειας ελέγχου του προαναφερόμενου εξοπλισμού.
 5. Όλοι οι δάσκαλοι θα έχουν δικαίωμα να παρακάμπτουν την σειρά αναμονής μόνο στους αναβατήρες Αίολο, Παν, και Baby 1,2,3,4 όπου οι μαθητές είναι αρχάριοι και μικρά παιδιά και η βοήθεια για την ασφαλή επιβίβασή – αποβίβαση εκ μέρους των εκπαιδευτών είναι υποχρεωτική.
 6. Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι – εκπαιδευτές θα έχουν δικαίωμα χρήσης πίστας διεξαγωγής αγώνων ή προπόνησης με τους μαθητές τους (σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι, ατομικές προπονήσεις), κατόπιν της έγκαιρης υποβολής αιτήματος και έγγραφης έγκρισης αυτού από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΤΑΔ ΑΕ.
 7. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση μηχανοκίνητων μέσων εντός των εγκαταστάσεων του Χ.Κ.Π., όπως snowmobile, διαστρωτικά κλπ.
 8. Σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, η οποία θα ελέγχεται από την Δ/νση ΧΚΠ, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους θα διακόπτεται η συνεργασία του ΧΚΠ με την σχολή ή τον δάσκαλο, χωρίς επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου.
 9. Οι συνεργαζόμενες σχολές και οι δάσκαλοι αυτών καθώς και οι ανεξάρτητοι δάσκαλοι – εκπαιδευτές θα προβάλλονται, καθ΄ όλη την χιονοδρομική περίοδο, ονομαστικά ως οι επίσημοι συνεργάτες στην ιστοσελίδα του ΧΚΠ, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται οι πελάτες του ΧΚΠ σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής για τη σωστή εξυπηρέτηση τους. Επισημαίνουμε ότι η ΕΤΑΔ ΑΕ/ΧΚΠ σε κάθε περίπτωση θα αναρτά στην ιστοσελίδα της και θα συστήνει στους επισκέπτες του Κέντρου για τη δική τους ασφάλεια, ονομαστικά τους δασκάλους των σχολών και τους ανεξάρτητους, βάσει των ελεγμένων τυπικών προσόντων τους για την άσκηση διδασκαλίας της χιονοδρομίας και με τρόπο ώστε να βοηθηθεί η εξάλειψη φαινομένων δασκάλων οι οποίοι δραστηριοποιούνται παράνομα.
 10. Όλοι οι επαγγελματίες εκπαιδευτές των σχολών ή μεμονωμένοι θα τηρούν τους Γενικούς Όρους Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ, όπως αυτοί αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «Γενικοί Όροι Χρήσης των Εγκαταστάσεων του Χ.Κ. Παρνασσού».

Οι σχολές και οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτές χιονοδρομίας συμφωνούν, με τους όρους της παρούσας και αποδέχονται ρητά, ότι θα ασκούν αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του εκπαιδευτή χιονοδρομίας στις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ, εξαιρουμένης οιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επισημαίνεται, ότι και για τις σχολές χιονοδρομίας και για τους ανεξάρτητους εκπαιδευτές, η υποβολή της σχετικής αίτησης στο Χιονοδρομικό Κέντρο, αποτελεί και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας και συνεργασίας τους με το Χιονοδρομικό Κέντρο.

Η μη αποδοχή των όρων & προϋποθέσεων άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σχολών και μεμονωμένων δασκάλων χιονοδρομίας αλλά και των γενικών όρων χρήσης των εγκαταστάσεων του ΧΚΠ σημαίνει μη δυνατότητα δραστηριοποίησης στους χώρους του ΧΚΠ.

Για την έναρξη της δραστηριότητας στο Υποκατάστημα ΧΚΠ θα πρέπει να προηγηθεί η κατάθεση στη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος των προαναφερόμενων δικαιολογητικών.

«Η ΕΤΑΔ Α.Ε με πλήρη σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες πολιτικές και διαδικασίες, σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (GDPR) και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας. Για τη διασφάλιση αυτών έχει εισάγει τα πλέον σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων. Αναλυτικές πληροφορίες περί αυτών, καθώς και για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να δείτε τη σχετική Δήλωση Απορρήτου (www.parnassosski.gr / Πολιτική Απορρήτου) ή να την αναζητήσετε από τις Πληροφορίες* του ΧΚΠ.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την έκδοση εισιτηρίου χιονοδρομίας, για λόγους προστασίας προσώπων και διασφάλισης των εννόμων δικαιωμάτων της ΕΤΑΔ Α.Ε

Έλαβα γνώση των όρων και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Υ π ο γ ρ α φ ή