ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 697 096 9384

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση των:

Σάββατο, 09/01/2021 | Ανακοινώσεις

Ελεγκτών Χιονοδρομικών Πιστών –
Τραυματιοφορείς στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (κωδ. θέσης: ΕΧΠΤ-ΧΚΠ).

Αθήνα 8/1/21

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε
πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα της και
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει
άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαμορφώθηκε με την απορρόφηση των
Ανωνύμων Εταιρειών, Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, Κτηματική Εταιρεία του
Δημοσίου ΑΕ και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΑΔ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην: Διοίκηση /Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας
(Τουριστικά, Ολυμπιακά, Αστικά, Αγροτικά και λοιπά ακίνητα) , Διαχείριση Συμβάσεων μίσθωσης
ή και παραχώρησης ακινήτων, Λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων ως
υποκαταστήματα (χιονοδρομικά, μαρίνες, ακτές, ιαματικές πηγές)
Αξιοποίηση της Περιουσίας, με ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω διαγωνισμών εκμίσθωσης Ανάπτυξη
ακινήτων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Βραχυχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή
διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (εκθέσεων, συναυλιών, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων κ.λπ.)
Συμμετοχές (μετοχική συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης
τουριστικής περιουσίας)
Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου
της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες
της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του
τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών. Πρόθεση της Εταιρείας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών
επενδύσεων και η προώθηση συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την
προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ ανήκει κατά 100% στην ανώνυμη εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., μετά την θέσπιση του Ν.4389/2016.
Ενημέρωση:
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με
τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική
εμπειρία για την θέση του: Ελεγκτή Πιστών – Τραυματιοφορέα Χιονοδρομικού Κέντρου
Παρνασσού
Η μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με ίδια μέσα.

Περιγραφή της Θέσης:
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες
 Έλεγχος καταλληλόλητας χιονοδρομικών πεδίων – Ημερήσιο άνοιγμα και κλείσιμο πιστών
 Εκτίμηση κινδύνων – λήψη μέτρων ασφαλείας και προστασίας
 Τοποθέτηση σήμανσης και οριοθέτησης πιστών
 Ενέργειες πρόληψης και καταστολής για την αντιμετώπιση του κινδύνου χιονοστιβάδων και
άλλων ορεινών κινδύνων.
 Έλεγχος χιονοδρομικής κυκλοφορίας – Επιβολή τάξης στις πίστες με συστάσεις και ποινές
στους παραβάτες σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς FIS.
 Εντοπισμός, περίθαλψη και διακομιδή τραυματιών στο σταθμό Α Βοηθειών σε περίπτωση
ατυχημάτων
 Συνεχής έλεγχος της κατάστασης του χιονιού και των καιρικών συνθηκών και παροχή
πληροφοριών προς τους χιονοδρόμους.
 Σωστικές ενέργειες από πτώσεις, αποπροσανατολισμούς, κατακρημνισμούς και εγκλωβισμούς
πελατών επί χιονοστιβάδων και εναέριων αναβατήρων.
 Έλεγχος και συντήρηση του χιονοδρομικού εξοπλισμού και υλικών ασφαλείας πιστών –
Τακτοποίηση αποθηκών – Απογραφές υλικών
Η ΕΤΑΔ ΑΕ εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (GDPR)
ο οποίος ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ. Οι Ελεγκτές Χιονοδρομικών Πιστών –
Τραυματιοφορείς πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για ποιους σκοπούς,
στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (ΧΚΠ), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, για πόσο χρονικό
διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία καθώς και τα
δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων (πελατών) για τροποποίηση ή και
διαγραφή αυτών. Οι Ελεγκτές Χιονοδρομικών Πιστών – Τραυματιοφορείς είναι υποχρεωμένοι σε
καθορισμένο χρόνο πριν από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου να παρακολουθήσουν 2-ωρο
σεμινάριο επιμόρφωσης για τις πολιτικές που ακολουθούνται στο ΧΚΠ, από Νομικό – Υπεύθυνη
Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΔ ΑΕ. Εν συνεχεία, οι Ελεγκτές Χιονοδρομικών Πιστών –
Τραυματιοφορείς θα κληθούν να υπογράψουν την προβλεπόμενη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, που ισχύει για το λοιπό προσωπικό της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Απαιτήσεις της θέσης:
 Διαθεσιμότητα υποχρεωτικής μηνιαίας εκπαίδευσης / εξάσκησης, δυνητικά και εκτός ωραρίου
λειτουργίας του κέντρου, σε τεχνικές και ασφαλείς μεθόδους ορεινής διάσωσης, πρώτων
βοηθειών και απεγκλωβισμού επιβατών από εναέριους αναβατήρες με χρήση διασωστικών
σάκων και μηχανισμού «heligames».
Απαραίτητα Προσόντα
 Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ΙΕΚ ή κατώτερης τεχνικής σχολής .
 Κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Πιστερ εξωτερικού (ελεγκτή πιστών – τραυματιοφορέα) ή
κάτοχοι Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή χιονοδρομίας Γ.Γ.Αθλητισμού.
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε χιονοδρομικά κέντρα σε χιονοδρομικές περιόδους, στην
συγκεκριμένη ειδικότητα.
 Στην περίπτωση που προσκομιστεί Βεβαίωση, από Ευρωπαϊκή Ιδιωτική σχολή εκπαίδευσης
εκτός συστήματος αναγνωρισμένου διεθνώς οργανισμού (IRATA, SPRAT ή άλλου) να
προσκομιστεί ταυτόχρονα το πρόγραμμα της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης
υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο εκπαιδευτή της σχολής.
Επιθυμητά Προσόντα :
 Επιθυμητό προσόν, η προσκόμιση Πιστοποιητικού ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης
εναερίτη διασώστη, που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για διαδικασίες
διάσωσης από ύψος αποκλειστικά με χειρισμό σχοινιών (rope access) σύμφωνα με το σύστημα
IRATA ή ισοδύναμου, άλλου, διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού. Θα προσκομιστεί
αντίγραφο του εν ισχύ Πιστοποιητικού και βιβλιάριο καταγραφής ωρών εργασίας
υπογεγραμμένο από τον εργοδότη ή τον επιβλέποντα συντονιστή εναερίτη.
 Επιθυμητό προσόν η προσκόμιση Πιστοποιητικού η Βεβαίωσης παρακολούθησης Πρώτων
βοηθειών , που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για εξειδικευμένες
διαδικασίες περίθαλψης – διάσωσης στο βουνό.
Επικουρικά Προσόντα
( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
 Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ΙΕΚ ή κατώτερης τεχνικής σχολής .
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ή χιονοδρομικής περιόδου στην συγκεκριμένη ειδικότητα.
 Επιθυμητό προσόν, η προσκόμιση Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης εναερίτη διασώστη,
που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για διαδικασίες διάσωσης από ύψος,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Βεβαίωση είναι υποχρεωτική για μια επιλεγμένη ομάδα (κατά τη
κρίση της εταιρείας) μετά από την πρακτική ανά μήνα εκπαίδευση, με μέριμνα της εταιρείας,
από πιστοποιημένο εκπαιδευτή αναγνωρισμένου διεθνώς οργανισμού IRATA, SPRAT ή άλλου
ισοδύναμου.
 Επιθυμητό προσόν η προσκόμιση Πιστοποιητικού η Βεβαίωσης παρακολούθησης Πρώτων
βοηθειών , που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για διαδικασίες
περίθαλψης – διάσωσης στο βουνό.
Ατομικές Ικανότητες / Δεξιότητες
 Αναγνώριση κινδύνων που συνδέονται με την ασφαλή λειτουργία των πιστών.
 Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις διαδικασίες ελέγχου, πρόληψης και διάσωσης
που εκτελούν
 Διαχείριση κρίσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων
εξυπηρέτησης πελατών.
 Υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις συνεργασίες και επικοινωνίες με
τους αρμόδιους προϊστάμενους.
 Άριστη τεχνική κατάρτιση στην χιονοδρομία καταβάσεων σε όλες τις συνθήκες και τα είδη
χιονιού
 Φυσικές (σωματικές) ικανότητες για εργασίες σε εξωτερικό περιβάλλον κάτω από δυσμενείς
κλιματολογικές συνθήκες.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή της
θέσης και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές άδειες και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία
όπου αυτή απαιτείται, καλούνται να αποστείλουν:
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 15.01.2021 ημέρα Παρασκευή στην ηλεκτρονική
δ/νση hr-parnassos@etasa.gr, αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (ΕΧΠΤ-ΧΚΠ).
Διευκρινήσεις:
Αριθμός θέσεων προς κάλυψη: 9
Χρονική Διάρκεια : 2 μήνες
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.