ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

+30 6970969385

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση των:

Σάββατο, 09/01/2021 | Ανακοινώσεις

Χειριστών Αναβατήρων στο
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (κωδ. θέσης: ΧΑ-ΧΚΠ).

Αθήνα 8/1/21
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε
πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα της και
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει
άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαμορφώθηκε με την απορρόφηση των
Ανωνύμων Εταιρειών, Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ, την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, Κτηματική Εταιρεία του
Δημοσίου ΑΕ και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΑΔ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην: Διοίκηση /Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας
(Τουριστικά, Ολυμπιακά, Αστικά, Αγροτικά και λοιπά ακίνητα) , Διαχείριση Συμβάσεων μίσθωσης
ή και παραχώρησης ακινήτων, Λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων ως
υποκαταστήματα (χιονοδρομικά, μαρίνες, ακτές, ιαματικές πηγές)
Αξιοποίηση της Περιουσίας, με ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω διαγωνισμών εκμίσθωσης Ανάπτυξη
ακινήτων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
Βραχυχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή
διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (εκθέσεων, συναυλιών, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων κ.λπ.)
Συμμετοχές (μετοχική συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης
τουριστικής περιουσίας)
Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου
της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες
της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του
τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών. Πρόθεση της Εταιρείας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών
επενδύσεων και η προώθηση συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την
προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ ανήκει κατά 100% στην ανώνυμη εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., μετά την θέσπιση του Ν.4389/2016.
Ενημέρωση:
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με
τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική
εμπειρία για την θέση του: Χειριστή Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού
Η μετακίνηση προς και από τον τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με ίδια μέσα.

Περιγραφή της Θέσης:
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες
 Χειρισμός αποσυμπλεκόμενων εναέριων αναβατήρων κλειστών και ανοικτών φορείων ή και
συρόμενων αναβατήρων, μεταφοράς προσωπικού με συρματόσχοινα καθ’ όλη τη διάρκεια, της
καθημερινής προετοιμασίας, και λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου.
 Ετοιμότητα και γνώση των μέτρων ασφαλείας για την ανάληψη, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
εκτάκτων επιδιορθωτικών συντηρήσεων σε κατασκευαστικά στοιχεία αναβατήρων (μηχανικά
συστήματα γραμμής, τροχαλίες, συστήματα ελέγχου και ασφάλειας κ.λπ.), που αποτελούν
συνδέσεις με το συρματόσχοινο πάνω σε μεταλλικούς πυλώνες.
 Υποχρεωτική διαθεσιμότητα σε νυχτερινές βάρδιες για τη διατήρηση των αναβατήρων σε
ετοιμότητα λειτουργίας την επομένη ημέρα.
 Αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση των δομικών κατασκευών και υποσυστημάτων των
αναβατήρων που λαμβάνονται υπόψη στο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.
 Διαθεσιμότητα υποχρεωτικής μηνιαίας εκπαίδευσης / εξάσκησης, δυνητικά και εκτός ωραρίου
λειτουργίας του κέντρου, σε τεχνικές και ασφαλείς μεθόδους διάσωσης και απεγκλωβισμού
επιβατών από εναέριους αναβατήρες με χρήση διασωστικών σάκων και μηχανισμού «heligames».
Η ΕΤΑΔ ΑΕ εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (GDPR)
ο οποίος ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ. Οι Χειριστές Αναβατήρων πρέπει να είναι σε
θέση να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για ποιους σκοπούς, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
(ΧΚΠ), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, για πόσο χρονικό διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις
υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών
δεδομένων (πελατών) για τροποποίηση ή και διαγραφή αυτών. Οι Χειριστές Αναβατήρων είναι
υποχρεωμένοι σε καθορισμένο χρόνο πριν από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου να
παρακολουθήσουν 2-ωρο σεμινάριο επιμόρφωσης για τις πολιτικές που ακολουθούνται στο ΧΚΠ,
από Νομικό – Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΔ ΑΕ. Εν συνεχεία, οι Χειριστές
Αναβατήρων θα κληθούν να υπογράψουν την προβλεπόμενη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, που ισχύει για το λοιπό προσωπικό της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Απαραίτητα Προσόντα
 Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών.
 Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών σε χιονοδρομικά κέντρα σε χιονοδρομικές περιόδους ,στον χειρισμό
και συντήρηση αποσυμπλεκόμενων εναέριων αναβατήρων κλειστών και ανοικτών φορείων
μεταφοράς προσωπικού με συρματόσχοινα.
 Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων βασικής κατάρτισης εναερίτη για εργασίες σε
εκτεθειμένες μεταλλικές κατασκευές, εκδοσθείσα από πιστοποιημένο φορέα. Συνημμένα της
Βεβαίωσης θα προσκομιστεί το πρόγραμμα του σεμιναρίου (θεωρητικό και πρακτικό) και ο
κατάλογος του εξοπλισμού στη χρήση του οποίου έχουν εκπαιδευτεί.
 Επιθυμητό προσόν, η προσκόμιση Πιστοποιητικού ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης
εναερίτη διασώστη, που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για διαδικασίες
διάσωσης από ύψος αποκλειστικά με χειρισμό σχοινιών (rope access) σύμφωνα με το σύστημα
IRATA ή ισοδύναμου, άλλου, διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού. Θα προσκομιστεί αντίγραφο

του εν ισχύ Πιστοποιητικού και βιβλιάριο καταγραφής ωρών εργασίας υπογεγραμμένο από τον
εργοδότη ή τον επιβλέποντα συντονιστή εναερίτη.
 Στην περίπτωση που προσκομιστεί Βεβαίωση, από Ευρωπαϊκή Ιδιωτική σχολή εκπαίδευσης εκτός
συστήματος αναγνωρισμένου διεθνώς οργανισμού (IRATA, SPRAT ή άλλου) να προσκομιστεί
ταυτόχρονα το πρόγραμμα της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης υπογεγραμμένο από τον
αρμόδιο εκπαιδευτή της σχολής.
Επικουρικά Προσόντα
( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
 Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών ή χιονοδρομικών περιόδων στον χειρισμό και συντήρηση
αποσυμπλεκόμενων εναέριων αναβατήρων κλειστών και ανοικτών φορείων ή και συρόμενων
αναβατήρων μεταφοράς προσωπικού με συρματόσχοινα.
 Επιθυμητό προσόν, η προσκόμιση Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίων βασικής
κατάρτισης εναερίτη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Βεβαίωση είναι υποχρεωτική για την πρόσληψη
μιας επιλεγμένης ομάδας (κατά τη κρίση της εταιρείας) ακόμη και αν χρειαστεί να την
προσκομίσουν, με μέριμνα της εταιρείας, μετά την προεπιλογή τους και σε κάθε περίπτωση πριν
από τη έναρξη λειτουργίας του κέντρου. Η Βεβαίωση θα είναι υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο
εκπαιδευτή του πιστοποιημένου φορέα ή σχολής, μετά την επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίου
που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για εργασίες σε ύψος και προστασία από
πτώση σε εκτεθειμένες μεταλλικές κατασκευές με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.
 Επιθυμητό προσόν, η προσκόμιση Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης εναερίτη διασώστη, που
περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για διαδικασίες διάσωσης από ύψος, σύμφωνα
με τα ανωτέρω. Η Βεβαίωση είναι υποχρεωτική για μια επιλεγμένη ομάδα (κατά τη κρίση της
εταιρείας) μετά από την πρακτική ανά μήνα εκπαίδευση, με μέριμνα της εταιρείας, από
πιστοποιημένο εκπαιδευτή αναγνωρισμένου διεθνώς οργανισμού IRATA, SPRAT ή άλλου
ισοδύναμου.
Ατομικές Ικανότητες / Δεξιότητες
 Αναγνώριση σφαλμάτων που συνδέονται με την λειτουργία των αναβατήρων.
 Διαχείριση κρίσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων εξυπηρέτησης
πελατών.
 Υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις συνεργασίες και επικοινωνίες με τους
αρμόδιους προϊστάμενους.
 Φυσικές (σωματικές) ικανότητες για εργασίες σε εξωτερικό περιβάλλον κάτω από δυσμενείς
κλιματολογικές συνθήκες.
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή της
θέσης και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές άδειες και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία
όπου αυτή απαιτείται, καλούνται να αποστείλουν:
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 15.01.2021 ημέρα Παρασκευή στην ηλεκτρονική
δ/νση hr-parnassos@etasa.gr, αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (ΧΑ-ΧΚΠ).
Διευκρινήσεις:
Αριθμός θέσεων προς κάλυψη: 21
Χρονική Διάρκεια : 2 μήνες
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Με την αποστολή του Βιογραφικού Σημειώματός σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη
διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, με βάση τα
προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο Βιογραφικό σας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της
αγγελίας, στην οποία ανταποκρίνεστε.
Η ΕΤΑΔ Α.Ε. σας γνωστοποιεί ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από το
Βιογραφικό σας, τη συνοδευτική επιστολή καθώς και όσα συλλεγούν κατά τη διενέργεια τυχόν συνεντεύξεων,
προκειμένου να αξιολογήσει την υποψηφιότητά σας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτα
πρόσωπα, όπως προς την μητρική εταιρεία ή και συνεργάτες – συμβούλους της ΕΤΑΔ Α.Ε.
Η ΕΤΑΔ Α.Ε. θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα αρχεία της για περίοδο έξι (6) μηνών και
δύναται να αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν
στο μέλλον. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, το Βιογραφικό σας καθώς και όποιο άλλο έγγραφο, το οποίο θα
περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διαγραφούν από τα αρχεία της Εταιρείας.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή
να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους από την Εταιρεία μας, ή εν γένει να υποβάλετε στην
Εταιρεία μας ορισμένο αίτημα σχετικό με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (όπως είναι το αίτημα για πρόσβαση,
διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων και
για φορητότητα αυτών), σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στα άρθρα 13-22 του Κανονισμού ΕΕ
2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην Υπεύθυνη
Προστασίας Δεδομένων (DPO), στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@etasa.gr , ομοίως και για κάθε πληροφορία για
την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.